Get Adobe Flash player

กิจกรรมซุ้มยุวธรรมทูต ณ ซางตาครู้สศึกษา

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน ในหัวข้อ “ซางตาครู้สศึกษาวิชาการ ปณิธานแผ่นดิน” ในลักษณะ ช๊อป ชิม แชะ ชม แชร์ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 14.30 น.

โดยซุ้มกิจกรรมธรรมทูต จัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายจิตตาธิการของโรงเรียน ให้แก่เด็กๆ ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 จำนวนประมาณ 1,200 คน เด็กๆ ไม่ใช่เฉพาะคริสตชน  เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับงานธรรมทูต ยุวธรรมทูต ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เน้นในลักษณะการร่วมสนุกรับรางวัล เพื่อเด็กๆ ทุกคนคุ้นเคยกับงานจิตตาภิบาล โดยเฉพาะงานแพร่ธรรม เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขามากที่สุด เนื่องจากเป็นโรงเรียนคาทอลิก  และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับได้ว่า เด็กๆ ทุกคน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แม้จะยังไม่คุ้นเคยกับศัพท์ทางศาสนาคริสต์ แต่ก็สามารถทำความเข้าใจ ตอบคำถามและร่วมสนุกได้ตลอดงาน


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี