Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

LINE ALBUM 2024 240610 40

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2024 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดคอร์สอัลฟ่าให้กับพี่เลี้ยงห้องคำสอนผู้ใหญ่ของวัด เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการประกาศข่าวดีให้กับผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชนผู้ใหญ่ ก่อนเริ่มการสอนคำสอน ณ ห้องประชุมวัดเซนต์หลุยส์ สาทร มีพี่เลี้ยงคริสตชนใหม่ของทางวัดผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน (อ่านต่อ)

โดยเนื้อหาของการอบรม เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จักกระบวนการอัลฟ่า รวมถึงขั้นตอน, วิธีการ, บทบาทต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ในการจัดคอร์สอัลฟ่าให้เกิดผล นอกจากนี้ ทีมงานยังได้จัดสาธิตจำลองการจัดคอร์สอัลฟ่าให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดความเข้าใจมากขึ้นในการจัดคอร์สอัลฟ่า

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี