Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

ฟื้นฟูจิตใจส PMG เดือนมีนาคม 2014 

     วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2014 เวลา 9.00 – 15.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  นำการฟื้นฟูจิตใจประจำเดือนมีนาคม สำหรับสมาชิกPMG  หัวข้อ “พระวาจาของพระเจ้ามีส่วนช่วยในการแพร่ธรรมอย่างไร ” โดยระหว่างเวลา 9.15 – 9.45 น. สวดทำวัตรเช้าร่วมกันในวัด  เวลา 9.45 – 10.15 น. เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งปันพระวาจาของนักบุญมัทธิว บทที่ 5 และ 6 ตามที่คุณพ่อกำหนดให้และสรุปพระวาจาที่อ่านเพื่อนำมาปฏิบัติในการประกาศข่าวดี แต่ละกลุ่มจะต้องสรุปในกระดาษเพื่อแบ่งปันให้สมาชิกที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจทั้งหมดได้รับทราบแนวคิดของตน

     คุณพ่อกล่าวเสริมว่าพระวาจาของนักบุญมัทธิวที่นำมาแบ่งปันนี้ ช่วยให้เราเห็นว่าคุณสมบัติของคริสตชนทุกคนคือ การมีพระเจ้าในชีวิต  หากชีวิตคริสตชนไม่มีพระเจ้าอยู่ คริสตชนนั้นก็ขาดคุณสมบัตินี้ไป เปรียบเหมือนเกลือที่ต้องมีความเค็มเป็นคุณสมบัติประจำตัว ชีวิตของผู้แพร่ธรรมก็เช่นกันต้องชิดสนิทกับพระเจ้า ชีวิตนั้นจึงมีค่า ผู้แพร่ธรรมในที่นี้มิได้หมายความแต่สมาชิก PMG เท่านั้น แต่หมายถึง คริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคน  การที่เราจะยึดคุณสมบัตินี้ไว้ได้ ต้องไม่ยึดติดกับตนเองเพื่อการประกาศข่าวดี  บัญญัติที่ได้รับมาจากพระเจ้าเราต้องนำมาปฏิบัติกับตัวเราเองอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปสอนผู้อื่น โดยเฉพาะบัญญัติที่ให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักพี่น้องเหมือนรักตนเองซึ่งเป็นบัญญัติเอก ธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับแต่มีเพื่อช่วยมนุษย์ที่มีความอ่อนแอในตนเองปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความบกพร่อง 

เวลา 11.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ข้อคิดจากบทเทศน์ของคุณพ่อได้กล่าวถึงความเสียสละตนเองเพื่องานของพระ เช่นเดียวกับนักบุญมัทธิว ซึ่งดูเป็นคนไม่ดีแต่ที่สุดได้เปลี่ยนแปลงตนเองตามเสียงเรียกของพระ เหมือนในพระวาจาที่กล่าวไว้ว่า “ คนสบายดีไม่ต้องการหมอ......พระองค์มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ ” (ลก 5:31) และขอให้สมาชิกทุกคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและตอบเสียงเรียกของพระเจ้าด้วยใจยินดีเสมอ

     เวลา 13.30 -15.00 น. สมาชิก PMG ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานประกาศข่าวดีและแบ่งปันความเชื่อร่วมกัน ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์  ในที่ประชุมครั้งนี้ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการทำงานประกาศข่าวดีของสมาชิกPMG ว่าสมาชิกทุกคนสังกัดวัดของตนเป็นสมาชิกของชุมชนวัด ไม่ได้เป็นกลุ่มเอกเทศ แม้บทบาทในวัดจะยังไม่เด่นชัดเหมือนกลุ่มองค์กรอื่นๆ แต่งานแพร่ธรรมเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคน คนอื่นๆยังไม่ได้ผ่านการอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูตก็อาจยังไม่มีบทบาทมากเท่าสมาชิกPMG ที่ได้รับการอบรมแล้ว จึงต้องมีงานประกาศข่าวดีมากขึ้นด้วยเมื่อมีโอกาส หากวัดนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็อาจมีการประชุมและวางแผนจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ดังนั้น สมาชิกPMGวัดใดจึงมีหน้าที่แบ่งปันให้สัตบุรุษวัดนั้นได้รับทราบเกี่ยวกับพันธกิจของPMG เพื่อจะได้เชิญชวนมารับการอบรมต่อไปในอนาคต  มีผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูครั้งนี้รวม 10 คน

ประมวลภาพ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี