Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

S 54936367

ขอเชิญพี่น้องเข้าร่วมงานกิจกรรมและวจนพิธีกรรมศาสนาคริสต์ โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสครบ 200 ปี นับตั้งแต่ทรงผนวช

วันที่ 7-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานครฯ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามรูปภาพ)