Get Adobe Flash player
อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตกับเด็กผู้อพยพย้ายถิ่น ครั้งที่ 2
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 หน่วยงานยุวธรรมทูตในแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมให้แก่เด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 2 โดยใช้ห้องสมุดของโรงเรียนอันนาลัยเป็นสถานอบรม การอบรมในครั้งนี้มีเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่นมาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 86 คน ครูพี่เลี้ยง 5 คน จากทั้ง 3 ศูนย์ คือ จากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและศูนย์มาร์ริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
  • การอบรมครั้งนี้เน้นให้เด็กต่างด้าวได้รู้ถึงความสามัคคี การออกจากตนเอง ตระหนักถึงความช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้อื่น และพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกไปด้วยการช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ยากจนกว่าตนเอง โดยเริ่มจากเพื่อนๆ ที่ศูนย์ฯ ของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คุณพ่อเริ่มการบรรยายโดยการทบทวนสิ่งที่ได้อบรมไปในครั้งก่อน ว่าเราเกิดมาจากไหน ใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถแบ่งสิ่งสร้างของพระเจ้าออกได้เป็น 2 ชนิด คือ สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และจากสิ่งสร้างนี้มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างจากพืชสัตว์เพราะมนุษย์มี 1. สมองหรือสติปัญญาหรือความรู้ 2. เสรีภาพหรือน้ำใจอิสระ 3. วิญญาณ
  • เมื่อพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์และประทานทั้งสามอย่างนี้ให้กับมนุษย์ มนุษย์ก็สามารถทำผิดได้ ดังนั้นพระเป็นเจ้าจึงส่งพระเยซูเจ้าลงมาเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ หลังจากนั้นทบทวนประวัติของพระสังฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน
  • เนื่องจากการอบรมในครั้งก่อนทำให้เด็กๆ ต่างด้าวฯ ได้รู้จักพระเจ้าแล้ว การอบรมในครั้งนี้จึงต้องทำให้เด็กต่างด้าวฯ รักพระเจ้ากลับคืน ด้วยการสวดบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนคือ “บทข้าแต่พระบิดา” เพื่อเป็นการทำให้เด็กๆ รู้จักที่จะขอในสิ่งที่จำเป็น ด้วยการขอพรจากพระเจ้า เป็นการขอพรเพื่อผู้อื่นด้วยเพราะพระเจ้าเป็นของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ของเราคนเดียว เราต้องเคารพสักการะพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว เรามีความหวังว่าพระอาณาจักรของพระองค์จะมาถึงแล้วทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น ขออาหารที่ใช้รับประทาน ในชีวิตประจำวันไม่โลภมาก เราต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นถ้าเราหวังว่าพระเจ้าจะให้อภัยในความผิดของเรา เมื่อเราอยากได้อะไรเราต้องหาวิธีการที่ดีเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา แต่ถ้าขโมยสิ่งนั้นมาก็เป็นการทำไม่ดี การประจญคือปีศาจ เป็นการเลือกทำสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไม่ดี การสวดภาวนาบทนี้เป็นการสวดภาวนาขอพระไม่ให้แพ้การประจญของปีศาจหรือสิ่งชั่วร้าย ภาวนานี้สำคัญมาก เพราะว่าพระเยซูเจ้าเป็นคนสอนด้วยตัวเอง จากนั้นคุณพ่อสมเกียรติได้ยกตัวอย่างนักบุญ ที่ถวายชีวิตเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า คือ นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรม ด้วยการเปิดวิดีโอให้เด็กๆ ได้ดู
  • หลังการอบรมและให้ข้อคิดในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายได้สอนให้เด็กๆ ได้ทำท่าประกอบเพลง (ทีละก้าว) ซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายดีมาก ในการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า จากนั้นคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประวัติของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์หลังจากนั้นได้ให้เด็กต่างด้าวฯ ชมวิดีโอปลุกจิตสำนึกถึงความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัว สุดท้ายได้สอนให้เด็กๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการออมทรัพย์วันละ 1 บาท เพื่อนำเงินนี้ไปช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ยากจนและขัดสนมากกว่าตนเอง เป็นการฝึกให้เด็กๆ ได้รู้จักการ “ให้”มากกว่า “รับ” อย่างเดียว
  • การอบรมทั้งสองครั้งนี้สอนให้เด็กๆ ได้รู้จักพระเจ้า และรักพระเจ้า ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือเพื่อนๆ ของตนเอง มีความสามัคคีทำงานร่วมกัน เป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน) เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า และก่อนปิดการอบรมคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรได้แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ คนละ 1 ชุด และปิดการอบรมของวันนี้

วิดีโอ


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี