Get Adobe Flash player
อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตกับเด็กผู้อพยพย้ายถิ่น ครั้งที่1
  • วันจันทร์ 23 กันยายน 2556 หน่วยงานยุวธรรมทูตในแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมให้แก่เด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร โดยใช้ห้องสมุดของโรงเรียนอันนาลัยเป็นสถานที่ใช้การอบรม การอบรมในครั้งนี้มีเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่นมาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 73 คน ครูพี่เลี้ยง 4 คน จากทั้ง 3 ศูนย์ คือ จากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและศูนย์มาร์ริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
  • การอบรมในครั้งนี้เน้นให้เด็กต่างด้าวมองเห็นถึงคุณค่าชีวิตของตนเองว่าเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าที่ดีที่สุด คุณพ่อเริ่มการบรรยายได้ถามเด็กๆว่าเราเกิดมาจากไหน พ่อแม่เกิดมาจากไหน เพื่อให้เด็กๆได้คิดว่าใครเป็นผู้สร้างมนุษย์ นั่นคือพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถแบ่งสิ่งสร้างของพระเจ้าออกได้เป็น 2 ชนิด คือ สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และจากสิ่งสร้างนี้มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างจากพืชสัตว์เพราะมนุษย์มี  1. สมองหรือสติปัญญาหรือความรู้ 2. เสรีภาพหรือน้ำใจอิสระ 3. วิญญาณ
  • พืชไม่มีสติปัญญา ไม่มีวิญญาณ สัตว์ไม่มีสติปัญญาแต่มีสัญชาตญาณ ไม่มีวิญญาณและไม่มีเสรีภาพ เพราะมันไม่สามารถแยกแยะสิ่งดีและสิ่งชั่วได้ เสรีภาพคือการแยกสิ่งดีกับสิ่งชั่ว เสรีภาพไม่ใช่การทำอะไรตามใจ การที่สัตว์จะไปไหนก็ได้ จะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่แปลว่ามันมีเสรีภาพ เพราะฉะนั้น คนจึงเป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุดที่มีทั้ง 3 อย่างนี้ คือมีสติปัญญา สามารถคิดได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี เมื่อคิดได้ดังนี้เสรีภาพจึงเข้ามาเพื่อเลือกที่จะทำสิ่งดีไม่ทำสิ่งชั่ว เมื่อเลือกทำสิ่งดีไม่ทำสิ่งชั่วก็จะทำให้ตัวเองดีขึ้นวิญญาณก็ดีด้วย แต่ถ้าทำไม่ดีวิญญาณก็จะไม่ดีด้วย ตัวเราเองไม่สามารถมองเห็นวิญญาณ แต่รู้สึกได้โดยผ่านทางความรู้สึก เช่น เมื่อทำดีจะรู้สึกดีแต่เมื่อทำไม่ดีจะรู้สึกเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาและเป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุด
  • หลังการอบรมและให้ข้อคิดในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายได้เห็นเด็กต่างด้าวฯชมวิดีโอ "ประวัติยุวธรรมทูต" และวิดีโอเปรียบเทียบระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจน ดูความแตกต่างระหว่างคนมีฐานะดีมีทุกสิ่งที่ต้องการกับคนยากจนที่ไม่มีข้าวของเงินทอง ทำให้เด็กมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว และมองเห็นคุณค่าของชีวิต ทำให้มีจิตใจที่เมตตา และคิดที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าตนเอง พร้อมทั้งอธิบายให้เด็กๆเข้าใจว่าเรายังมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาเหล่านั้น ช่วงท้ายของการอบรม คุณพ่อได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆทุกคน พร้อมทั้งถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกันด้วย

วิดีโอ


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี