Get Adobe Flash player
  • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2013 หน่วยงานยุวธรรมทูตในแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ของฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูต
  • ได้จัดกิจกรรมยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าว ในโครงการ “ยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น” ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพ ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
  • โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มียุวธรรมทูตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) มาเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน จาก 7 โรงเรียน และมีเด็กๆต่างด้าวมาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 280 คน จาก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพและศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพ
  • กิจกรรมที่จัดให้กับเด็กต่างด้าวในครั้งนี้มีทั้งเกมส์สันทนาการ และกิจกรรมฐาน 5 ฐาน เพื่อให้บรรดายุวธรรมทูตได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือเด็กต่างด้าวในการทำกิจกรรมพร้อมทั้งเป็นการฝึกฝนยุวธรรมทูตให้กล้าที่จะแสดงและประกาศข่าวดีกับเพื่อนต่างความเชื่อ กิจกรรมฐานที่จัดขึ้น ได้แก่

1. ฐานประวัติยุวธรรมทูต ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งสมณองค์กรยุวธรรมทูตและการสร้างสุขให้กับเพื่อนๆรอบข้างด้วยเสียงหัวเราะ (เพื่อนช่วยเพื่อน สร้างสุขให้เพื่อนด้วยเสียงหัวเราะ)

2. ฐานคำสอนยุวธรรมทูต ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

3. ฐานบทภาวนา ให้ความรู้และสร้างชีวิตจิต เพื่อนำให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยการสงบนิ่ง และทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนและการภาวนา

4. ฐานรัก-รับใช้ ให้ความรู้เรื่องของการเสียสละ ความสามัคคี และการแบ่งปัน เป็นการเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตกลุ่มอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5. ฐานบทเพลงยุวธรรมทูต ให้ความรู้และสร้างความคุ้นเคยกับบทเพลงของยุวธรรมทูตพร้อมทั้งท่าเต้นประกอบเพลงและเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

  • หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบรางวัลให้กับเด็กๆ ต่างด้าวที่ศูนย์ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคทำบุญของบรรดายุวธรรมทูต เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ เป็นจำนวนเงิน 1,656 บาท และเงินบริจาคทำบุญของโครงการยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับคุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ก่อนที่บรรดายุวธรรมทูตตจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กๆ ต่างด้าว และเวลาประมาณ 13.00 น. บรรดายุวธรรมทูตได้เดินทางกลับบ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม

วิดีโอ


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี