Get Adobe Flash player
  • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013 ที่ผ่านมา หน่วยงานยุวธรรมทูตในแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ของฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
  • ได้นำยุวธรรมทูตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น ณ ศูนย์คาทอลิกนักกบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
  • การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มียุวธรรมทูตเข้าร่วมทั้งสิ้น 52 คน พร้อมกับคุณครู 10 ท่าน จาก 10 โรงเรียน เด็กต่างด้าวที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 260 คน จากทั้ง 2 ศูนย์ คือ จากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพและจากศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมสงเคราะห์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น
  • กิจกรรมที่บรรดายุวธรรมทูตได้ทำร่วมกับบรรดาเด็กๆต่างด้าวในครั้งนี้ มีเกมส์สันทนาการ และกิจกรรมฐาน 5 ฐาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยุวธรรมทูตใน 5 เรื่อง คือ

1. ฐานประวัติยุวธรรมทูต ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและวิธีสร้างสุขให้กับเพื่อนๆ รอบข้างโดยเริ่มจากตัวเองก่อนด้วยวิธีการยิ้มให้กันและกัน (เพื่อนช่วยเพื่อนสร้างสุขด้วยรอยยิ้มยุวธรรมทูต)

2.ฐานคำสอนยุวธรรมทูต ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติการแพร่ธรรมของพระเยซูเจ้า ด้วยการเล่าเรื่องของพระองค์จากภาพในพระคัมภีร์

3.ฐานบทภาวนา ให้ความรู้ในเรื่องของชีวิตจิตและการชิดสนิทกับพระเจ้าด้วยการทำสำคัญมหากางเขน

4ฐานรัก-รับใช้ ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกลุ่ม เรื่องของการเสียสละและแบ่งปัน ความสามัคคีมีน้ำใจ


5.ฐานเพลงยุวธรรมทูต ให้ความรู้และสร้างความคุ้นเคยกับบทเพลงยุวธรรมทูตพร้อมทั้งเต้นประกอบท่าทางตามเพลง ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

  • หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตและผู้อำนวยการหน่วยงานยุวธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบรางวัลให้กับเด็กๆ ต่างด้าวที่ศูนย์ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคทำบุญของบรรดายุวธรรมทูต เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ เป็นจำนวนเงิน 3,400 บาท และเงินบริจาคทำบุญของโครงการยุวธรรมทูตกับเด็กต่างด้าวผู้อพยพย้ายถิ่น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับคุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ก่อนที่บรรดายุวธรรมทูตตจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กๆ ต่างด้าว และเวลาประมาณ 13.00 น. บรรดายุวธรรมทูตได้เดินทางกลับบ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม

วิดีโอ


ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี