Get Adobe Flash player

อบรมครูยุวธรรมทูต ณ เชียงราย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้จัดกิจกรรมอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร   นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่ลิ่ม และ นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรร่วม

โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย โดยฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้มีการฝึกอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตให้กับผู้รับผิดชอบงานอภิบาล ในแต่ละโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีคณะครูจาก 7 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรม

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ร.ร.สันติวิทยา เชียงราย  ร.ร.อรุโณทัย ลำปาง  ร.ร.นุชนารถ  ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่  ร.ร.เยรีนา  ร.ร.สิรวี เชียงดาว  และ ร.ร.ศิริมาตย์เทวี

มาเซอร์แอนนี สนเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมว่า“นี้เป็นนโยบายของสังฆมณฑลที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้จัดให้มีการเอาใจใส่เรื่องของการให้การอบรมด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่นักเรียนในทุกระดับ ซึ่งสังฆมณฑลได้กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าสังกัดสมณะองค์กรยุวธรรมทูต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ให้เข้าสังกัดองค์กรพลศีล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ฝึกอบรมด้วยองค์กรวายซีเอส และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าสังกัดคณะพลมารี”

มาเซอร์เชื่อว่าการที่จะเน้นให้นักเรียนเป็นแค่คนเก่งเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอและใช้แนวทางการศึกษาของคาทอลิกที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนที่สมบูรณ์ครบครันเป็นทั้งคนเก่งและคนดีกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนเป็นการเสริมเรื่องการสอนคำสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียนยังเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนด้านสังคมและจิตวิญญาณของเด็กๆคาทอลิกให้เป็นคริสตชนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆนั้น ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อศรัทธาของนักเรียนโดยมีครูผู้รับผิดชอบและมีโครงการส่งเสริมต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี