1. บทภาวนาของคริสตชนร่วมกับสิ่งสร้างทั้งหลาย
  2. Laudato Si โดงมงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์
  3. สรุปภาพรวม Laudato Si (หน้า 1/2)
  4. สรุปภาพรวม Laudato Si (หน้า 2/2)