Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต

ในโครงการสร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกให้เป็นครูผู้นำยุวธรรมทูต ปี 2015

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดอบรม “ครูผู้นำยุวธรรมทูต” ปี 2015 ภายใต้หัวข้อ “ข่าวดี” วันศุกร์-เสาร์ที่ 12-13 มิ.ย. 2015 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูเข้ารับการอบรม จำนวน 39 คน จาก 22 โรงเรียน

หัวข้ออบรมเริ่มด้วยจิตตารมณ์การแพร่ธรรม โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ให้แง่คิดการเป็นผู้ร่วมงานแพร่ธรรม คือทุกคนมีหน้าที่ประกาศข่าวดี โดยเฉพาะการเป็นครูผู้นำโดยตรง ที่จะนำเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแล ถูกปลูกฝังด้วยจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต ที่มีพื้นฐานจากพระคัมภีร์ด้วยการตั้งคำถาม 1.คำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าในพระเยซู 2.เนื้อหาการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในพระวรสารมาระโก 3.คำสั่งให้ศิษย์ไปประกาศข่าวดี (คำสั่งธรรมทูต) 4.แบบอย่างผู้แพร่ธรรมในพระวรสารยอห์น

หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานยุวธรรมทูต 4 ขั้นตอน (บทบาทผู้นำ) โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เน้นสำคัญใน

หัวข้อ รู้ + รัก + รับใช้ + ก้าวไปด้วยกัน โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ให้ความรู้สำคัญในแนวทางการดำเนินงานยุวธรรมทูต 4 ขั้นตอน ด้วยกิจกรรม 4 กลุ่ม “จิตตารมณ์และกิจกรรมแห่งความรักและการกระทำในพระวรสารทั้ง 4

กิจกรรม รู้ + รัก ด้วยการค้นหาจิตตารมณ์ความรักในพระคัมภีร์ ด้วยหัวข้อ 1.กิจกรรมที่ทำให้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้น 2.ประยุกต์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม รับใช้ ด้วยการสร้างการแสดงโดยอิงจากพระคัมภีร์ และการสร้างกิจกรรม กลุ่มละ 2 รูปแบบ (การแสดง+การนำกิจกรรม) ประกอบด้วย  1.พระวาจาที่นำมาใช้  2.วัตถุประสงค์  3.อุปกรณ์  4.วิธีดำเนินการ และ 5.สรุปข้อคิดที่ได้รับ  นับเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการรับใช้ซึ่งกันและกันทั้งการแสดงและการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม

กิจกรรม ก้าวไปด้วยกัน โดยการเข้ากลุ่ม เพื่อแบ่งปันร่วมกัน 1.งาน/กิจกรรมยุวธรรมทูตที่ทำในโรงเรียนอะไรบ้าง 2.ผลที่เกิดขึ้นจากงาน/กิจกรรม 3.ปัญหา/อุปสรรค 4.วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะ จบด้วยหัวข้อ การวางโครงการร่วมกันใน  2 หัวข้อ ได้แก่ 1.การนำเสนอการจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลร่วมกัน และ 2.โครงการที่จะทำร่วมกันในระดับเขต

จบการอบรมด้วยพิธีมิสซา และมอบวุฒิบัตร และการส่งออกไปเพื่อสนามงานแท้จริงของการประกาศข่าวดี

ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

ประมวลภาพ