Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรม PMG ปี 2014 (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 2/5

     วันที่ 12-13 ก.ค.2014  อบรมต่อเนื่อง PMG รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2/5 โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวข้อ หลักคำสอนคาทอลิก และขั้นตอนประกาศข่าวดี โดยการเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยชีวิต เริ่มตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น การภาวนา การเป็นประจักษ์พยาน ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระ ไปจนถึงการแบ่งปันประสบการณ์ไปยังผู้อื่น  เข้าสู่การเป็นสมาชิก และการนำผู้อื่นเข้ามาหาพระ ซึ่งแต่ละขั้นตอน ล้วนแล้วแต่มีองค์พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า เข้ามามีส่วนในงานประกาศข่าวดีของพระองค์ ซึ่งผู้ประกาศข่าวดีทำงานร่วมกับพระองค์

     ช่วงค่ำ มีกิจกรรมแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อดาเนียลเล่ มาซซ่า นำแบ่งปันพระวาจาในจดหมายถึงชาวโรม บทที่ 6 เกี่ยวกับแบบอย่างความเชื่อของอับราฮัม  ซึ่งเป็นบรรยากาศของการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีกับพระ เสริมสร้างความเข้าใจน้ำพระทัยอันดีของพระองค์

     วันที่สอง  เริ่มด้วยการทำวัตรเช้าและพิธีมิสซา โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เน้นสิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า สรรเสริญพระองค์ตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้แล้วดี และหัวข้อสำคัญในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวาน  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่มีกับพระ โดยเริ่มจากการเขียนประสบการณ์  1 หน้ากระดาษ และจากนั้นแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฟัง เพื่อสรรเสริญพระองค์ร่วมกัน      

ประมวลภาพ