Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

อบรม PMG ปี 2014 (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 1/5

         วันที่ 5-6 ก.ค 2014 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต  และคณะธรรมทูตไทย (TMS) จัดอบรม PMG ปี 2014: (PMG; Parish Missionary Group: ฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด)  ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 ณ บ้านคริสติน่า (วัดพระแม่มหาการุณย์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  คุณพ่อผู้ให้การอบรมช่วงเช้าของวันแรกโดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์ลัย หัวข้ออบรม “เทววิทยาเรื่องงานธรรมทูต”  ช่วงบ่าย คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน หัวข้อ “จิตตารมณ์ธรรมทูตในพระคัมภีร์” และ การแบ่งปันพระวาจาในตอนค่ำ วันที่สอง โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร หัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์”

          โดยการอบรม PMG ปี 2014 จัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ในวันเสาร์และอาทิตย์ เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2014 (ตามกำหนดในตารางเวลา) โดยครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าอบรม 8 คน ซึ่งเป็นผู้สนใจงานประกาศข่าวดีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการอบรม PMG เพื่อเป็นการสร้างฆราวาสผู้นำในการเป็นอาสาสมัครทำงานด้านประกาศข่าวดี และเป็นผู้สนับสนุนงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในด้านการประกาศข่าวดีต่อไป

 ข่าวโดย : สุรัสวดี หงษ์วงค์     

ประมวลภาพ