Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

ฟื้นฟูจิตใจ PMG เดือนพฤษภาคม 2014

     วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 เวลา 9.00 – 15.45 น. คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต /จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อเยาวชน / ประธานคณะกรรมการเพื่อพระคัมภีร์  และจิตตาธิการเยาวชนระดับชาติ เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจสมาชิกPMG จำนวน 20 คน ในหัวข้อ “ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานฆราวาสแพร่ธรรม ” โดยในช่วงเช้า  นำภาวนาสั้นๆและชมวีดีทัศน์เพื่อการภาวนาด้วยความเชื่อที่ว่าเราทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระ ซึ่งคุณพ่อได้พูดถึงความหมายของการภาวนาว่าเป็นสิ่งสวยงาม ไม่ต้องมีรูปแบบและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานแพร่ธรรม

     เวลา 11.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นประธาน และให้ข้อคิดจากพระวรสารในวันนี้ว่า “ ก่อนที่เราจะเป็นผู้แพร่ธรรมและประกาศข่าวดี เราต้องรู้จักพระเยซูเจ้าก่อนว่าพระองค์ทรงเป็นหนทาง ความจริงและชีวิตของเราอย่างไร พระองค์เป็นข่าวดีของเราหรือพระองค์อยู่กับเราหรือไม่  การรู้จักไม่ใช่แค่เห็น หรือได้ยินเท่านั้น เราจึงต้องเป็นแบบอย่างที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นองค์พระเยซูเจ้าในตัวของเราด้วย ”

     เวลา 13.30 -15.45 น. คุณพ่อปราโมทย์ให้สมาชิกทุกคนได้ชมวีดีทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกในปัจจุบันในฐานะที่เราเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า โดยเน้นให้เห็นว่าการภาวนาอยู่เสมอจะช่วยให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้น ความเชื่อคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อ เราจะทำให้ความเชื่อนั้นออกมาในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่เราแสดงออกมานี้เรียกว่า ความศรัทธา  เช่น ความเชื่อในคุณค่าของมิสซา และศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของคริสตชน   การที่คริสตชนไปร่วมมิสซาที่วัดเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความรักของคริสตชนที่มีต่อพระเจ้า  เรามีแบบอย่างที่ยืนยันถึงความเชื่อในพระเจ้าให้เราเห็นมากมาย โดยเฉพาะแบบอย่างของแม่พระ นักบุญต่างๆ เพื่อให้เราเห็นว่างานแพร่ธรรมเป็นการแสดงออกของความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้า เราสามารถพัฒนาความเชื่อของเราได้เสมอหากเรามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น และการอ่านพระคัมภีร์ ดำเนินชีวิตตามพระเยซูเจ้าจะดึงดูดให้คนอื่นเข้ามารู้จักและรักพระองค์ได้                       

ประมวลภาพ