Get Adobe Flash player

ประชุมครู วางแผนอบรมยุวธรรมทูต ปี 2014 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดประชุมครู เพื่อวางแผนอบรมยุวธรรมทูต ปี 2014 โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

คุณครูเข้าร่วมประชุมฯ จากโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 44 ท่าน จาก 26 โรงเรียน โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ คุณพ่อได้แจ้งให้คุณครูทราบว่า คุณพ่อวุฒิไกร ชินลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด น.อันเดร บางภาษี จะเข้ามาช่วยงานในแผนกสนับสนุนฯ คุณพ่อจบด้านการแพร่ธรรมโดยตรง  และเรียนเชิญคุณครูเข้ารับการอบรม PMG (ฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด) ที่ทางแผนกฯ จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 รุ่น ซึ่งจะมีการอบรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยการจัดร่วมกับ PMS โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการฯ และ TMS (คณะธรรมทูตไทย) คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ซึ่งคุณครูสามารถแนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมอบรม เพื่อการอบรมแนวทางการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร โดยเฉพาะในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นไปได้อย่างเกิดผล

จากนั้น คุณพ่อนำเสนอภาพและกิจกรรมงานชุมนุมยุวธรรมทูต ปี 2014 ครั้งที่ 5 โอกาสปิดปีความเชื่อ  ซึ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พ.ย. 2013 ณ ร.ร.ยอแซฟอยุธยา  ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมธรรมทูตแบบสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่มาเข้าร่วม  และทั้งนี้หากทางโรงเรียนต้องการจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับเขต ทางแผนกฯ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดงานชุมนุมยุวธธรรมทูตอย่างต่อเนื่องและจัดได้อย่างทั่วถึงทุกเขต

ช่วงการติดตามงานยุวธรรมทูต ปี 2013 ถึง กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อนำเสนอโครงการที่ทำเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียน นำบุคลากรและเด็ก ๆ เข้าร่วมรับการอบรมฯ ได้แก่ การอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต  อบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำยุวธรรมทูต อบรมยุวธรรมทูตกับศาสนสัมพันธ์ อบรมยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น รวมทั้งงานส่งเสริมงานธรรมทูตในโรงเรียนต่าง ๆ โดยเริ่มจากโรงเรียนนำร่อง 3 โรงเรียน ซึ่งปีนี้ทุกโรงเรียนสามารถติดต่อมาที่แผนกฯ เพื่อให้เข้าไปจัดกิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียนได้

จากนั้น เป็นการรายงานความคืบหน้างานยุวธรรมทูตของแต่ละโรงเรียน โดยมีตัวแทนคุณครูจากทุกโรงเรียนนำเสนอ โดยคุณพ่อให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. โครงการของโรงเรียน มีกิจกรรมอยู่ในฝ่ายจิตตาภิบาล

2. การกำหนดให้ชัดเจนในรูปแบบของยุวธรรมทูต (ที่คริสตชนทุกคนต้องแพร่ธรรม)

3. การมีส่วนร่วมในชุมชน ในโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ดี แต่กลุ่มยังไม่มี ยังไม่ได้ลงไปสู่ความเข้าใจในจิตตารมณ์ของเด็ก ๆ แบบยุวธรรมทูต

4. ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นรูปแบบของการนำเอาโครงสร้างยุวธรรมทูตได้อย่างเห็นได้ชัด

5. กิจกรรมต่าง ๆ ควรจะเป็นไปในแนวทางของยุวธรรมทูต

6. ไม่ห้ามในการนำเพลง / กิจกรรมยุวธรรมทูตไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ

7. กิจกรรมที่มาจากเด็กยุวธรรมทูต ต่างจากกิจกรรมโครงการของโรงเรียน

8. การนั่งสมาธิ กับ จิตภาวนา คุณพ่ออธิบายเสริมว่า การนั่งสมาธิแบบพุทธศาสนา คือ การให้ตัวเราเป็นศูนย์กลาง แต่จิตภาวนาแบบคริสต์ คือ การให้พระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลาง

9. ถุงทาน จะส่งไปยังส่วนกลาง ซึ่งจะมีการส่งไปยังกลุ่มเด็ก ๆ ทั่วโลก นำไปสู่การจัดกิจกรรมกลุ่ม


และในช่วงท้ายเป็นการแจ้งวัน/เวลาการจัดอบรมเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ปี 2014 ซึ่งได้แก่

1. อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูต ในวันศุกร์ที่ 6 - 7  มิ.ย. 2014       ณ บ้านผู้หว่าน

2. อบรมผู้นำยุวธรรมทูต (2 ระดับ) 2 วัน 1 คืน ในวันศุกร์ 20 - 21 มิ.ย. 2014  ระดับ ม.1-3  และในศุกร์ 27 - 28 มิ.ย. 2014  ระดับ ป.4-6  ณ บ้านธารพระพร

3. อบรมยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น 1 วัน (2 ระดับ)

และ 4. อบรมยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ 3 วัน 2 คืน (2 ระดับ)ในวันศุกร์ 18 - 20 ก.ค.2014 ระดับ ม.1-3  และในวันศุกร์ 25 - 27 ก.ค.2014 ระดับ ป.4-6 ณ บ้านสวนยอแซฟฯ

จบการประชุมครั้งนี้ด้วยการภาวนาปิด  และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน ณ บริเวณศาลาริมน้ำ ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์

และการนัดหมายประชุมครั้งต่อไป ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม ปี 2014


ประมวลภาพ


ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี