Get Adobe Flash player

ผู้นำยุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษาฯ

วันศุกร์ ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2013 หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต จัดอบรมผู้นำยุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาฯ เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมอบรม จาก 11 โรงเรียน ผู้นำยุวธรรมทูต 58 คน คุณครู 12 ท่าน

การอบรม ผู้นำยุวธรรมทูต ในครั้งนี้ โดย คุณสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในหัวข้อ ความเป็นมาของยุวธรรมทูต คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คำสอนยุวธรรมทูต ชีวิตจิตยุวธรรมทูตการรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต โดยผู้นำยุวธรรมทูต ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของยุวธรรมทูตผ่านทางวิดีทัศน์ และสอดแทรกด้วย กิจกรรมบิงโกชื่อ เป็นการเน้นให้เด็กๆ รู้จักกันมากขึ้น กิจกรรมร้อยสายประคำธรรมทูตในระหว่างที่สวดสายประคำ เด็กๆทุกคนจะออกมาร้อยคนละแผ่นโดยใช้กระดาษ 5 สี ตัวแทน 5 ทวีป แล้วสวดสายประคำธรรมทูตไปพร้อมกัน

วันที่สอง เริ่มด้วยภาวนาตอนเช้าโดยอ่านพระคัมภีร์ (BCC) เด็กๆได้แบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นได้เริ่มการวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน โดยให้เด็กๆเข้ากลุ่มตามโรงเรียน ช่วยกันแบ่งปันใน 3 หัวข้อ และมีการรายงานนำเสนอ ตัวแทนแต่ละโรงเรียน แต่ละโรงเรียนสามารถนำเสนองานเกี่ยวกับยุวธรมมทูตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการเป็นยุวธรรมทูตในโรงเรียนและสังคมที่เขาอยู่มากขึ้น เช่น ออมวันละบาท เพื่อส่งเงินไปให้กับเด็กผู้ยากไร้ การรวมตัวกันเพื่อสวดภาวนา

จากนั้นร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เด็กๆได้มอบถวายงานต่างๆให้กับพระเป็นเจ้าผ่านทางคุณพ่อในพิธีมิสซา และได้ภาวนาเพื่อมวลชนแต่ละทวีปต่างๆด้วยคำภาวนาของเด็กๆเอง หลังมิสซาได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและผู้นำยุวธรรมทูตทุกคน จากนั้นถ่ายรูปร่วมกัน

ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี