Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

2

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 อาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูตฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการ ได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมสร้างทีมงานอัลฟ่าให้กับ 2 วัด ที่จะนำกระบวนการอัลฟ่าไปใช้ในการประกาศข่าวดีในชุมชนวัด โดยเนื้อหาของการอบรม เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จักกระบวนการอัลฟ่า รวมถึงขั้นตอน, วิธีการ, บทบาทต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ในการจัดคอร์สอัลฟ่าให้เกิดผล (อ่านเพิ่มเติม)

 นอกจากนี้ ทีมงานยังได้จัดสาธิตจำลองการจัดคอร์สอัลฟ่าให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยให้ผู้เข้าร่วมได้ลองเป็นผู้ดำเนินการคอร์สอัลฟ่าด้วยตนเอง จากนั้น กลุ่มผู้เข้าร่วมของแต่ละวัด ได้ประชุมกันเพื่อวางแผนและกำหนดบทบาทของแต่ละคนในการจะดำเนินคอร์สอัลฟ่าในชุมชนวัดต่อไป


ทั้งนี้ อาสาสมัครทีมงานฯ และเจ้าหน้าที่แผนกฯ ได้เข้าไปจัดอบรมให้กับ 2 วัด ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ได้แก่
1. วัดเซนต์จอห์น ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน
2. วัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี