Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

TY1

         แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต และทีมงานอัลฟ่าประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานอบรม “การจัดอัลฟ่าในบริบทคาทอลิกและเตรียมความพร้อมทีมงานอัลฟ่า” ให้กับผู้ที่สนใจในการจัดอัลฟ่าในบริบทคาทอลิก, ผู้ที่เป็นทีมงานอัลฟ่าในเขตวัดและผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 31 คน โดยก่อนเริ่มการอบรม คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ ได้เข้ามาพบปะพูดคุย และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย จุดประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการอัลฟ่าในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเป็นทีมงานในการนำอัลฟ่าไปใช้ในวัดของตน การอบรมเริ่มด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
- อัลฟ่า คืออะไร และหลักการที่สำคัญของอัลฟ่า
- อัลฟ่ากับวัดและฝ่ายงานธรรมทูต
- ความสำคัญของกลุ่มย่อยและบทบาทของทีมงาน
- จำลองการจัดคอร์สอัลฟ่า (ออนไลน์) ในบทที่ 1 หัวข้อ “ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?”
- สรุปภาพรวมของเนื้อหาการอบรมและการจำลองจัดคอร์สอัลฟ่า (ออนไลน์)
- ถาม - ตอบ ข้อสงสัย

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี