Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

       แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิฒวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายฯ นำโดยคุณนิรมล สุขวัฒนางกูร ได้จัดงานอบรมให้แก่บรรดาคุณพ่อ, นักบวชชาย-หญิง, สภาภิบาลวัดและฆราวาสผู้ทำงานในเขตวัดในหัวข้อ "ทำให้วัดเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี" (Becoming a missionary church) และแนะนำการใช้เครื่องมืออัลฟ่าในบริบทคาทอลิก (Alpha in Catholic Context) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2023 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ. สามพราน จ. นครปฐม มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 79 คน โดยได้เชิญคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำและผู้บุกเบิกการใช้อัลฟ่าในบริบทคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ปี 2010), คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น, คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย, คุณ Elizabeth Lopez ผู้อำนวยการงานอัลฟ่า (บริบทคาทอลิก) ในระดับเอเชียแปซิฟิกและผู้อำนวยการศูนย์อัลฟ่า ประเทศฟิลิปปินส์, และคุณ Jayson Vergara ผู้ประสานงานอัลฟ่าสำหรับเยาวชน ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยทีมงานจากอัลฟ่าประเทศไทย (Alpha Thailand) ได้แก่คุณดุจดาว ศิริอาคเนย์ และอาจารย์องค์การ เดชะยา มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จุดประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัว แรงบันดาลใจ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นถึงการประกาศข่าวดีแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติประการแรกในการแพร่ธรรมเพื่อนำให้ผู้คนได้มารู้จักพระเยซูเจ้า และมีการแนะนำเครื่องมืออัลฟ่าที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่คนที่สนใจอยากรู้จักพระเยซูเจ้าได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น ผ่านทางกระบวนการของอัลฟ่าและเพื่อนร่วมทางในระหว่างคอร์สอัลฟ่าที่ต้องเดินทางไปด้วยกัน

กิจกรรมและเนื้อหาต่างๆ ตลอดทั้ง 2 วัน มีดังนี้
วันที่ 1 (28 สิงหาคม 2023)
- เริ่มด้วย อบรมที่ 1 ในหัวข้อ "การสร้างศิษย์พระคริสต์และการฟื้นฟูชุมชนวัด" (Making Disciples and Transforming Parishes) โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
- อบรม 2 "สถานการณ์ศาสนาในปัจจุบัน" (State of the Church) โดยคุณ Elizabeth Lopez
- อบรม 3 "การประกาศข่าวดีแก่คนรุ่นใหม่" (The open generation) โดยคุณ Elizabeth Lopez และนำเสนอเรื่องราวการดำเนินการจัดอัลฟ่าให้กับบรรดาเยาวชนของคุณ Jayson Vergara
- กิจกรรมเปิดประสบการณ์การเข้าร่วมอัลฟ่า โดยจำลองการจัดคอร์สอัลฟ่าให้กับผู้ร่วมงานได้ลองเข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อจากบทที่ 1 "ชีวิตมีเพียงเท่านี้หรือ?"
- อบรม 4 "อัลฟ่า, อัลฟ่าในบริบทคาทอลิกคืออะไร?" (What’s Alpha and Alpha in Catholic context?) โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
- เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมอัลฟ่า โดยผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมคอร์สอัลฟ่า
- ถามตอบข้อสงสัยต่างๆ ประจำวัน
- ปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน โดยคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน

วันที่ 2 (29 สิงหาคม 2023)
- อบรม 5 "การประกาศข่าวดีเป็นความสําคัญอันดับแรก" (The Primacy of Evangelization) โดยคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี
- อบรม 6 "ทําให้วัดกลายเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี" (Becoming a missionary church) โดยคุณ Elizabeth Lopez
- กิจกรรมพิเศษ เสวนาระหว่างบรรดาคุณพ่อในหัวข้อ "การสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดี : มุมมอง ความท้าทาย ความหวังของคุณพ่อเจ้าอาวาส" มีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อเกรียงยศ ปิยะวันโน คณะเยซูอิต, คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะสติกมาติน, คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร, คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ดำเนินการเสวนาโดย คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี
- เสวนาแบ่งปันประสบการณ์ของทีมงานผู้จัดคอร์สอัลฟ่า โดยทีมงานอัลฟ่าวัดเซนต์จอห์น ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต
- แนะนำหน่วยงานอัลฟ่าประเทศไทย โดยทีมงานอัลฟ่าประเทศไทย

ติดตามบรรยากาศและรูปภาพอื่นๆ ได้ที่ลิงค์นี้ https://bitly.ws/TtQj (อยู่บน Facebook Page : MissionBKK)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี