Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

N1

อัลฟ่าเป็นคอร์สประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจได้รู้จักความเชื่อและวิถีชีวิตคริสตชนในเบื้องต้น แสวงหาความหมายของชีวิต หรือผู้ที่เป็นคริสตชนแล้วได้ทบทวนไตร่ตรองรื้อฟื้นผ่านคำถาม การพูดคุยแบบเป็นกันเอง ในคอร์สอัลฟ่าประกอบไปด้วยเนื้อหา 16 บท โดยจะพบกัน 16 สัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. เท่านั้น

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจหรือกำลังศึกษาอยู่ในเรื่องของกระบวนการอัลฟ่า หากสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดตามภาพ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี