Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

276347

วันที่ 26 กันยายน 2022 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร รักษาการผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมร่วมกับบรรดาคุณพ่อหัวหน้าแผนกฯ ต่างๆ ของฝ่ายงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ฝ่ายงานธรรมทูต เวลา 14.00 น. - 16.30 น. เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย ปี 2022 และวางแผนโครงการต่างๆ ของแต่ละแผนกที่จะจัดขึ้นในปี 2023 ต่อไป

276350

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี