Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

20 มกราคม
นักบุญฟาเบียน
(ศตวรรษที่ 3)
พระสันตะปาปาและมรณสักขี

     วันนี้ศาสนจักรที่กรุงโรมระลึกถึงนักบุญ ฟาเบียน พระสันตะปาปา (236 – 250) และมรณสักขี พระองค์ทรงเป็นนักจัดการและนักปกครองที่ดี ที่ซื่อสัตย์และหาที่ติไม่ได้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างๆของพระศาสนจักร พระองค์ได้แบ่งกรุงโรมออกเป็น 7 เขตด้วยกัน และให้อนุสงฆ์เป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องทรัพย์สินต่างๆด้วย พระองค์ได้ทรงเอาใจใส่ทำนุบำรุงสุสานต่างๆ รวมทั้งคาตากอมบ์

     นักบุญ ฟาเบียน ได้เป็นมรณสักขีในต้นรัชสมัยของจักรพรรดิเดซีอุส เราได้ทราบเรื่องนี้จากนักบุญ ซีเปรียน พระสังฆราชแห่งเมืองคาร์เทจ พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาผู้มีชื่อเสียงในโลกของคริสตชน ศพของพระองค์ได้รับการฝังไว้ในวัดใต้ดินของบรรดาพระสันตะปาปาในคาตากอมบ์ซานคาลิสโต
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้อง “ให้” อะไรบางอย่างที่เป็นของตนแก่คนจน
2. ขอให้คริสตชนได้มีจิตสำนึกเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้าที่จะต้องรับใช้คนอื่น
3. ขอให้เราได้สวดอุทิศให้กับผู้ตายและให้เราได้เคารพหลุมฝังศพของท่านด้วย
4. ขอให้กลุ่มคริสตชนได้มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เร่งด่วนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และที่จะรักผู้อื่นด้วยกิจการ มิใช่ด้วยคำพูดเฉยๆ
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 28-29)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี