Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (PMG BKK ปีที่ 9) เพื่อสร้างฆราวาส ให้เป็นอาสาสมัครทำงานด้านประกาศข่าวดีประจำวัดของตน และพัฒนาศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ 2015)

*ผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการนี้

สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูได้อีกครั้ง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2237-7316 ต่อ 226

หรือ 08-1899-8505 รินรดา (ผู้ประสานงาน)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ

+ ใบสมัคร + หนังสือรับรองจากคุณพ่อเจ้าอาวาส

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี