Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ประชุม 2

 

      วันอังคารที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ฝ่ายงานธรรมทูตได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน ค.ศ.2022 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยมี คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ เป็นผู้นำการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ในฝ่ายงานฯ ทั้งนี้เพื่อรายงานการดำเนินงานตามโครงการของแต่ละแผนกที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว งานและโครงการที่กำลังทำต่อไปในอนาคต รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในแต่ละแผนกที่ได้ทำตลอดทั้งเดือนนี้ให้คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบโดยสังเขป หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

       โอกาสนี้ ก่อนเริ่มการประชุม เวลา 9.00 น. คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ได้จัดและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน โดยมีคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพระพรจากพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรและพระปรีชาญาณในการทำงานเพื่อประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไป

3

1

2

4

                                                                  7

 5.jpg

                                                                  

9

                                                                 1112

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี