Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

7 สิงหาคม นักบุญ กาเยตาโน (1480 – 1547) พระสงฆ์

     นักบุญ กาเยตาโน เกิดที่วิเชนซา ท่านได้ศึกษากฎหมายที่เมืองปาดัว และได้เป็นเลขานุการของพระสันตะปาปาจูลิอุสที่ 2
     แม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์แล้วก็ตาม เพราะอยากจะเจริญชีวิตที่เคร่งครัด เข้มงวดยิ่งขึ้น จึงได้สมัครเข้าเนนักบวชในคณะโอราตอรีโอ เดล ดีวีโน อะมอเร ซึ่งตั้งโดยบรรดาฆราวาสที่เมืองเยโนวาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1497
     นักบุญกาเยตาโน มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง และปลูกฝังความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและความรักเมตตาต่อบรรดาพี่น้องให้ร้อนแรงและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ท่านจึงได้สร้างโรงพยาบาลสำหรับคนป่วยที่รักษาไม่หาย ผลงานของท่านได้เป็นแบบอย่างให้นักบุญและผู้ใหญ่ในพระศาสนจักรหลายๆองค์ได้นำไปปฏิบัติ หรือไม่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเหล่านั้นได้ร่วมกันปฏิรูปปรับปรุงพระศาสนจักร

     คณะดีวานา ปรอวีเดนซีอา หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า คณะเธอาตีนี ซึ่งนักบุญกาเยตาโนได้ตั้งขึ้น ได้ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของพระศาสนจักรในขณะนั้น พวกเขาเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับบรรดาคณะนักบวชฤาษีต่างๆ โดยได้ใช้ชีวิตอย่างยากจนจริงๆ เหมือนกับพวก “ฤาษีขอทาน” แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้ทำงานแพร่ธรรมในหลายรูปแบบด้วย ส่วนชีวิตภายในของพวกเขาเหล่านี้ก็เคร่งครัดมากด้วย
     นักบุญ กาเยตาโน เป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรนมาก เป็นบุคคลที่ได้พยายามปรับปรุงชีวิตนักบวชที่เมืองเนเปิลส์ ท่านได้ช่วยพยาบาลคนป่วยที่เป็นโรคติดต่อ และที่สุดท่านก็ได้จบชีวิตลงเพราะทำงานจนหมดกำลัง
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้นักบุญกาเยตาน ช่วยสอนเราให้รู้จักรื้อฟื้น ปรับปรุงการแพร่ธรรมของเรา
2. ให้เรารู้จักวางระเบียบชีวิตภายในของเราอย่างดี
3. ข้าแต่พระจิตเจ้า องค์ความรัก โปรดสอนเราให้รู้จักรักและบรรเทาใจบรรดาพี่น้องของเราด้วย
4. ขอให้ความรักเมตตาของเราได้เป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น
(ที่มา : ย. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 305-306)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี