Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

7 สิงหาคม นักบุญ ซิกส์ตุส ที่ 2 พระสันตะปาปา และ เพื่อนมรณสักขี (+258)

     นักบุญซิกส์ตุส ที่ 2 เป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยเดียวกันกับท่านนักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ ซึ่งได้เป็นมรณสักขีภายหลังท่านเพียง 1 เดือน และได้เล่าในจดหมายของท่านว่า “พระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2 (257 -258) และสังฆานุกรอีก 4 คน ได้ถูกทหารจับกุมตามคำสั่งของจักรพรรดิวาเลเรียนในขณะที่กำลังร่วมถวายบูชามิสซาอยู่ในสุสานนักบุญ คัลลิสตุส พวกท่านได้ถูกฆ่าตายพร้อมกับเพื่อนบวชอื่นๆ ในสุสานนั้นเอง และให้หลังอีกไม่กี่วันสังฆานุกรอีกองค์หนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ คือ นักบุญลอเรนซ์ ก็ได้ตายเป็นมรณสักขีด้วย” ดังนี้ ภายในไม่กี่วันพระสันตะปาปาและกลุ่มสังฆานุกรทั้งหมดของท่านได้ตายเป็นมรณสักขีกันหมด

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บูชามิสซาได้ช่วยบันดาลให้การเจริญชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์ครบครันยิ่งๆขึ้น
2. พร้อมๆกับพระเยซูคริสตเจ้าให้เราถวายตนเองเป็นเหมือน “ปังแห่งชีวิต” แก่บรรดาพี่น้องของเรา
3. ขอให้การร่วมในพิธีบูชามิสซาประจำวันของเรา เป็นเหมือนบทนำแห่ง “การถุวายชีวิตของเราในพระคริสตเจ้า”
4. ขอให้ศีลมหาสนิทพร้อมกับความรักของพระคริสตเจ้าช่วยบันดาลให้เราเข้มแข็งขึ้นสำหรับการถูกทดลองต่างๆ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากเพียงใดก็ตาม

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี