Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

4 สิงหาคม นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ (1786 – 1859) พระสงฆ์

     นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ เกิดใกล้เมืองลีอองส์ ในประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวชาวนา ซึ่งเป็นคริสตชนที่ดีมาก ท่านโตขึ้นในช่วงที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากต่างๆ และการศึกษาของท่านไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก แต่ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1815 ท่านได้เป็นปลัดอยู่ 3 ปี ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสคนแรกแห่งอาร์สในสังฆมณฑลแบลเลย์

     ในฐานะเจ้าอาวาสแห่งอาร์ส ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าอาวาสที่ดีอย่างแท้จริง ท่านมีนิสัยซื่อๆ สุภาพและจริงใจ ท่านทำพลีกรรมใช้โทษบาปอย่างแทบไม่น่าเชื่อ ทีแรกท่านได้พยายามทำให้สัตบุรุษในวัดของท่านกลับใจเสียก่อน ซึ่งในขณะนั้นพวกเขาเป็นคนที่เฉื่อยๆเฉยๆไม่เอาถ่าน ไม่มีความศรัทธาอะไรเลย ทว่าต่อมาท่านได้เปลี่ยนให้เป็นวัดตัวอย่างได้สำเร็จเป็นเวลานานถึง 40 ปี ที่อาร์ส ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยม คนจำนวนมากมายจากยุโรป จากอเมริกา ต่างก็ไปขอแก้บาป ขอคำแนะนำ หรืออย่างน้อยก็ขอคำพูดสักคำสองคำที่ให้กำลังใจจากท่าน
     งานแพร่ธรรมของท่านที่มีประสิทธิภาพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี้เกิดจากวิธีการอันซื่อๆที่สุด การเทศน์สอนและการสอนคำสอนของท่านได้ช่วยวางรากฐานความเชื่อและชีวิตคริสตชนพลังของกิจการต่างๆที่ท่านทำในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นั้น มาจากการเป็นประจักษ์พยานของชีวิตที่ยากจน ใช้โทษบาป
     ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อ ด้วยความรักเมตตา ด้วยความเสียสละและที่สุดด้วยความช่วยเหลือ และพระพรต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกรุณาประทานให้แก่ท่าน
      เจ้าอาวาสแห่งอาร์ส ได้เตือนบรรดาพระสงฆ์ให้ระลึกอยู่เสมอๆว่า สำหรับงานแพร่ธรรมนั้น สิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ก่อนอื่นหมดก็คือ การประกาศพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นท่อธารที่แท้จริงของชีวิตคริสตชน รวมทั้งเรื่องการจัดการสิ่งต่างๆก็ต้องทำเพื่อเสริมสร้างกลุ่มคริสตชนให้มีชีวิตชีวาขึ้น
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้วัดต่างๆทั้งหลายได้กลายเป็น “กลุ่มคริสตชน” ที่มีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง
2. ขอให้พิธีบูชามิสซาจงเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตของวัด
3.ขอให้การใช้โทษบาป คุณธรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์จงช่วยชำระชีวิตของกลุ่มคริสตชนให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้น
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดส่องสว่าง ช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะนำบรรดาคุณพ่อเจ้าอาวาสด้วยเถิด
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 297-298)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี