Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

2 สิงหาคม นักบุญ ยูเซบีอุส แห่ง แวร์เชลลี (283 – 371) พระสังฆราช

     นักบุญยูเซบีอุส เป็นชาวเกาะซาร์เดญา ประเทศอิตาลี
     ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองแวร์เชลลีในปี 345 และมีหน้าที่ดูแลสัตบุรุษและวัดต่างๆ ในบริเวณแถบแคว้นปีเอมอนเต ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีด้วย
     นักบุญ ยูเซบีอุส ได้เป็นคนแรกที่ได้นำเอา “ชีวิตของการอยู่ร่วมกันมาใช้กับบรรดาพระสงฆ์และนักบวชของสังฆมณฑลในพระศาสนจักรตะวันตก” ท่านได้ต่อสู้กับลัทธิเฮเรติกของอารีอุส ที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากจักรพรรดิ ซึ่งขณะนั้นกำลังขยายเข้าไปสู่ประเทศอิตาลี

     ในปี 355 เนื่องจากท่านม่ยอมลงชื่อรับรองการตัดสินลงโทษ นักบุญอาธานาส ท่านจึงต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ครั้งแรกถูกเนรเทศไปประเทศปาเลสไตน์ แล้วก็แคว้นกัปปาโดเซีย และที่สุดท้ายไปยังประเทศอียิปต์ ที่สุดท่านก็สามารถกลับสู่มาตุภูมิ
    ท่านได้ร่วมมือกับนักบุญฮีแลร์ แห่งปัวเจียร์ โดยช่วยกันปรับปรุงฟื้นฟูความเชื่อของบรรดาสัตบุรุษ
     เพราะถูกเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญมากมายหลายครั้งด้วยกัน นักบุญยูเซบีอุส จึงได้รับการถือว่าเป็นมรณสักขีองค์หนึ่งเช่นกัน ท่านได้เป็นพยานยืนยันและเป็นผู้ปกป้องความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในเรื่องพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า มิใช่ด้วยการเทศน์สอนเท่านั้น แต่ว่าด้วยชีวิตของท่านเองด้วย
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดานักบุญทั้งหลายเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการเจริญชีวิตเลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้า
2. ขอให้นักบุญ ยูเซบีอุส สอนเราให้รู้จักสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้า
3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดส่องสว่าง ช่วยเหลือ สนับสนุน และนำบรรดาพระสังฆราชทั้งหลายด้วยเถิด
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007 , หน้า 295-296)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี