Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

21 กรกฎาคม นักบุญลอเรนซ์ แห่ง บรินดีซี (1559 – 1619)
พระสังฆราชและนักปราชญ์

     ยูลีโอ เซซาเร รุสโซ ได้เข้าเป็นนักบวชในคณะกาปูชิน ที่เมืองเวโรนาและได้รับชื่อใหม่ว่า ลอเรนโซ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้สูงและได้ใช้ความรู้ของท่านในเรื่องพระคัมภีร์สำหรับช่วยทำการปฏิรูปพระศาสนจักรตามจิตตารมณ์ของสภาสังคายนาแห่งเมืองเตรนให้สำเร็จ
     ท่านเป็นผู้รู้จักภาษาฮีบรูดี จึงประสบความสำเร็จในการเทศน์สอนในหมู่พวกชาวฮีบรู และเพราะท่านพูดได้หลายภาษา จึงไปเทศน์สอนตามประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นทูตการเมืองให้พระสันตะปาปาด้วย ท่านได้เป็นผู้คอยให้กำลังใจแก่บรรดาคริสตชนในการช่วยป้องกันจากการโจมตีของพวกเตอร์ก ท่านได้ต่อสู้และขัดขวางมหาอุปราช ดยุ๊คแห่งออสซูนา ที่ชอบกดขี่ข่มเหงชาวเมืองเนเปิลส์

     แม้ว่าจะมีหน้าที่สำคัญในคณะของท่านและในพระศาสนจักร ท่านก็เป็นฤาษีที่สุภาพถ่อมตน ของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี อยู่เสมอ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 รู้สึกทึ่งและชมเชยผลงานเขียนอันมากมายของท่าน เช่น หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ และหนังสือเตือนสอนสัตบุรุษ เป็นต้น พระองค์จึงได้ให้เกียรติแด่ท่านนักบุญด้วยตำแหน่ง “นักปราชญ์ธรรมทูต”
ท่านรักและหลงใหลในบูชามิสซาเป็นพิเศษ ซึ่งจะเห็นได้จากงานเขียนของท่าน เพราะท่านถือว่า “บูชามิสซา ก็คือ ชีวิตของท่าน”
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราแสดงออกซึ่งธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าด้วยกิจการงานของเรา
2. ให้เรารักและศรัทธาในบูชามิสซา เพราะเราได้รับพละกำลังจากบูชามิสซานี้
3.ให้เราภาวนาให้ชาวยิวเพื่อพวกเขาจะได้ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้าคือพระเมสสิยาห์ของพวกเขา
4. ให้เราใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของเราในการประกาศข่าวดีแก่พี่น้องทุกคน
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 270 – 271)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี