Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

13 กรกฎาคม นักบุญ เฮนรี (973 – 1024)

     อำนาจสามารถกลายเป็นหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้ถูกนำมาใช้ในทิศทางที่ถูกต้อง คือเป็นอำนาจของการให้บริการ
     เฮนรีที่ 2 ดยุ๊คแห่งแคว้นบาวาเรีย ได้กลายเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรตะวันตกเมื่อมีอายุได้เพียง 29 ปี พระองค์ได้เป็นผู้ที่ให้ความสนใจอย่างมากต่อผลประโยชน์ของพระศาสนจักร คือภายในอาณาจักร พระองค์ได้ทรงพยายามรื้อฟื้นชีวิตคริสตชน ส่วนภายนอกอาณาจักรพระองค์ได้ส่งบรรดาธรรมทูตให้ทำการขยายอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ได้จัดตั้งสังฆมณฑลต่างๆ และสร้างอารามฤาษีขึ้นหลายแห่งในอาณาจักรของพระองค์

     ปี 998 ได้อภิเษกกับพระราชินีคูเนกันดา แห่งลักเซมบูร์ก และพระองค์ได้ทรงให้แบบอย่างที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม พระองค์แม้ทรงเก่งในการริเริ่มต่างๆ แต่ก็ทรงกระทำด้วยความมั่นคง รอบคอบ ไม่รีบร้อน พระองค์ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยพระสันตะปาปาเอวเจนีอุสที่ 3 ในปี 1146 พระองค์เป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาฤๅษี “โอบลาดี” เบเนดิกติน
คำภาวนาทูลและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้ความสนใจหรือหน้าที่ทางการเมืองได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแห่งความเชื่อของเราด้วย
2.ขอให้บรรดาสัตบุรุษได้มีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบในค่านิยมของคริสต์ศาสนาในโลก
3.ขอให้ผู้รับผิดชอบในสังคมได้มีความรู้สึกว่าตำแหน่งหน้าที่ของตนคือการให้บริการ
(ที่มา :ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์, 2007, หน้า 263 – 264)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี