Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

25 พฤษภาคม นักบุญ เบดา ผู้น่าเคารพ (673 – 735) พระสงฆ์และนักปราชญ์

     นักบุญเบดา เป็นชาวเมืองแวร์เมาธ์ ได้รับการศึกษาอบรมจากนักบุญเบเนดิกต์ บิสคอพ ท่านได้เข้าเป็นฤาษีคณะเบเนดิกตินที่เมืองแจร์โรว์ ในประเทศอังกฤษ และได้เจริญชีวิตอยู่ในอารามแห่งนี้จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน ดังที่ท่านได้เขียนถึงตัวท่านเองว่า “เพื่อขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อสอนเรียนและเพื่อเขียนหนังสือ”

     ท่านเป็นนักธรรมชาตินิยม นักประวัติศาสตร์ นักประพันธ์ แต่ท่านเป็นนักเทววิทยามากกว่าอย่างอื่นๆ ท่านได้รู้จักวิธีทำให้พระคัมภีร์เป็นที่เข้าใจได้สำหรับทุกคน โดยอาศัยการเทศน์สอนง่ายๆซื่อๆของท่าน ทั้งนี้โดยอาศัยงานเขียนของบรรดาปิตาจารย์เป็นแม่แบบด้วยและจากปลายปากกาของท่านทำให้เราได้มีบทร้อยกรองบางบทที่ไพเราะ เพราะพริ้งที่สุดที่แต่งขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่พระนางพรหมจารีมารีอา
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้พระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยความเอาใจใส่และสม่ำเสมอ ช่วยนำทางชีวิตของเรา
2. ขอให้บรรดาพระสงฆ์ได้ใช้พระคัมภีร์และบทเขียนของบรรดาปิตาจารย์มาเป็นแบบอย่างในการเทศน์สอน
3. ขอให้วิทยาการและศิลปะต่างๆได้ช่วยเบิกทางให้มนุษย์ได้เข้าหาพระเยซูคริสตเจ้าง่ายยิ่งขึ้น
4. ขอให้บรรดาคริสตชนได้เป็นผู้ที่นบนอบ อ่อนน้อมต่อคำดลใจของพระจิตเจ้าด้วยเถิด เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 196-197)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี