Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

25 พฤษภาคม นักบุญมารีอา มักดาเลนา เด ปัสซี (1566 – 1607) พรหมจารี

     จากครอบครัว “เด ปัสซี” ที่สูงศักดิ์ของเมืองฟลอเรนซ์ คาธารีนา ได้เข้าบวชในอารามคาร์แมล “พระนางมารีอาแห่งนิกรเทวดา” ที่เมืองฟลอเรนซ์ และได้ใช้ชื่อว่า มารีอา มักดาเลนา ชีวิตของเธอเป็นการยึดแบบอย่างจากหญิงคนบาปในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้กลับใจ เจริญชีวิตถือสันโดษ ภาวนาและปฏิเสธตนเอง แม้ว่าจะมีชีวิตภายในที่เข้มข้นมาก แต่เธอก็ไม่ได้ลืมสภาพทางสังคมในสมัยของเธอเลย

     เธอได้เขียนจดหมายถึงพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัลและพระสังฆราช แต่ไม่มีใครยอมส่งจดหมายให้เธอ อย่างไรก็ตามเธอได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในการปฏิรูปพระศาสนจักร โดยได้อุทิศตนเองให้กับการสวดภาวนาและการบำเพ็ญตบะที่ไม่มีใครทราบ เธอจึงได้กลายเป็น “แบบอย่างที่มีชีวิต” ของพระทรมานของพระเยซูเจ้าใหม่อีกครั้งสำหรับนักบวชทุกๆคน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้ความรักที่แท้จริงต่อพระคริสตเจ้าจงเป็นพละกำลังของวีรกรรมทุกรูปแบบ
2.ขอให้หญิงสาวทั้งหลายที่ได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าจงเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงชีวิตในวันนี้ด้วยเถิด
3.ขอให้ชีวิตและกิจการต่างๆของบรรดานักบวชหญิงทำไปเพื่อคุณงามความดีของพระศาสนจักร
4. ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานกระแสเรียกของนักบวชหญิงให้กับพระศาสนจักรของพระองค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเถิด
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007 หน้า 192 – 193)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี