Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

8 ธันวาคม
สมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล

     ในประเทศอังกฤษและในแคว้นนอร์มังดีของประเทศฝรั่งเศส ได้ทำการฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 แล้ว นอกจากจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์นี้แล้ว คือการที่พระนางได้ประสูติพระเยซูเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญอัลแซลม์ยังชวนเราให้คิดถึงความยิ่งใหญ่แห่งรหัสธรรมอันได้สำเร็จไปในการปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีอานี้ด้วย คือการที่พระนางได้รับการทนุถนอมไว้ให้ปราศจากบาปทุกชนิด
     ในปี 1439 สภาสังคายนาแห่งเมืองบาเซิลในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ถือว่ารหัสธรรมนี้เป็นความจริงประการหนึ่งที่บรรดาสัตบุรุษจะต้องเชื่อ และในปี 1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ

     พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประสงค์ให้พระนางมารีอาเป็นความรอดของมนุษยชาติด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระผู้ไถ่เป็น “บุตรมนุษย์” ด้วยเหตุนี้ความหมายแห่งพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับมารผจญนั้นจึงได้ถูกนำมาใช้กับพระนางมารีอาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเลย “เราจะตั้งความเป็นศัตรูระหว่างเจ้ากับหญิงนั้น ระหว่างชาติพันธุ์ของเจ้าและชาติพันธุ์ของนาง หญิงคนนี้จะเหยียบหัวเจ้า” (ปฐก 3,15) และพระนางเองได้เป็นที่ยอมรับว่าทรงเป็น “เอวาคนใหม่ มารดาของผู้มีชีวิตทุกคน” (จากบทอ่านที่หนึ่งในมิสซาประจำวันนี้) ดังนี้ พระนางมารีอาจึงปรากฏอยู่เคียงข้างพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเป็นอาดัมคนใหม่ เพราะฉะนั้น จึงเป็นการแสดงให้เราเห็นรูปแบบของสตรีที่อยู่เคียงข้างกับบุรุษ พระนางมารีอาช่วยเราให้ค้นพบและได้รู้จักเคารพตำแหน่งหน้าที่ของสตรีในประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ เป็นการเชิญชวนเราให้ระลึกถึงและยกย่องตำแหน่งหน้าที่ของหญิงสาว (พรหมจารีที่ไม่ได้แต่งงาน) ของหญิงที่แต่งงาน ของผู้ที่เป็นแม่ม่ายในสังคม ในพระศาสนจักรและในโลก และเป็นการเรียกร้องศักดิ์ศรีของสตรีกลับคืนมาด้วย
     จากบทอ่านที่ 2 ของมิสซาในวันนี้ นักบุญเปาโลเตือนสติเรา ให้เราคิดถึงการที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกเรามนุษย์ทุกคนให้มีชีวิตอยู่ ก็เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้า และดังนี้ เขาจะได้มีตำแหน่งหน้าที่ในโลกที่เขาอาศัยอยู่ ในพระศาสนจักรที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์และทรงรักเราทุกคน และเราแต่ละคนก็มีตำแหน่งหน้าที่จำเพาะของเราแต่ละคนในมนุษยชาติ เราแต่ละคนจึงต้องออกแรงทำงาน ด้วยวิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากข้อตำหนิและในความรักเมตตา แน่นอน พระนางมารีอาทรงเป็นสุดยอดของการตอบสนองแผนการของพระผู้เป็นเจ้า อันนี้ ดังที่พระวรสารได้ทรงชี้แสดงให้เราได้แลเห็น
     ภาพที่พระนางมารีอาได้รับแจ้งสารจากเทวทูตนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือของพระนางมารีอาในงานของการช่วยให้รอด สภาสังคายนาได้เน้นอย่างมากในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับที่บรรดาปิตาจารย์รุ่นแรกๆ ของพระศาสนจักรได้ทรงย้ำอยู่เสมอๆ ว่าพระนางมารีอาได้ทรงมีส่วนร่วมในพระภารกิจของพระคริสตเจ้าในการไถ่บาป
     ถ้อยคำ “ขอให้เป็นไป” ของพระนางนั้น พระนางได้ทรงยึดถือและรักษาไว้ตลอดทั้งชีวิตของพระนางจนถึงเนินเขากัลวารีโอ ณ ที่นั้นพระนางได้ทรงมอบพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งได้มอบพระองค์เองอีกทอดหนึ่งเพื่อความรอดของเรามนุษย์ พระนางมารีอาทรงประสงค์ที่จะสอนเรามนุษย์ในทุกวันนี้ว่า สำหรับจะเข้าสู่รหัสธรรมของพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งได้มอบพระองค์ให้กับเรามนุษย์ทุกคนและสำหรับเอาตัวรอดนั้น ก็ให้เขาคนนั้นได้รู้จักรับใช้ พระนางแม้ว่าได้ทรงถูกเลือกให้เป็นพระมารดาของพระผู้เป็นเจ้า ถึงกระนั้นก็ทรงประกาศว่า พระนางคือ “ข้ารับใช้” (ของพระผู้เป็นเจ้า) และในชีวิตของพระนาง พระนางได้ก้าวหน้าในหนทางแห่งความเชื่อ การเสียสละตัวเอง การนบนอบเชื่อฟัง ความรักและความหวัง
     โลกเราในทุกวันนี้ รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการดีแต่พูด ต่อการที่อยากทำอะไรดังๆ และต่อการช่วงชิงตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์กัน พระนางมารีอาสอนเราว่า เราต้องทำมากกว่าพูด และให้ชอบหน้าที่การงานที่ต่ำต้อย ทั้งให้ทำจริงๆจังๆ และเปี่ยมด้วยความรัก ให้รู้จักบริการคนอื่นในทุกๆโอกาสโดยไม่เลือกหน้า พระนางมารีอาทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นความเชื่อที่ได้รับการส่องสว่าง เป็นความเชื่อที่มีจิตสำนึกที่ยอมจำนนและมั่นใจ และที่สุดเป็นความเชื่อที่รู้จักรับผิดชอบ อันมีอิทธิพลต่อการเจริญชีวิต นอกจากนั้นพระนางยังเป็นแม่แบบในเรื่องคุณธรรมอีกด้วย คุณธรรมที่เจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับให้บริการที่ดีกว่าแก่เพื่อนมนุษย์ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีที่ตำหนิของพระนางได้บรรลุถึงความสว่างโชติช่วงในความรักที่พระนางทรงมีต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์
สัญลักษณ์ที่ความชั่วต้องพ่ายแพ้
     เคียงข้างกับอาดัมตัวจริง เอวาตัวจริงก็ได้ถูกสร้างขึ้นมา พระนางมารีอาทรงมีส่วนในรหัสธรรมของพระคริสตเจ้า ที่ไหนมีบาปมาก ที่นั่นก็จะมีพระหรรษทานของพระมากด้วย พระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมลทรงเป็นสัญลักษณ์ซึ่งพร้อมๆกับการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ความชั่วต้องพ่ายแพ้ไปแล้วตั้งแต่ได้มีสิ่งสร้างผู้หนึ่งที่ได้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ถือกำเนิดมีชีวิตขึ้นมา
     พระคัมภีร์ได้ย้ำอยู่เสมอๆ ด้วยถ้อยคำที่น่าเศร้านี้ว่า “และเขา ได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าตามแบบอย่างบรรพบุรุษของเขา (เทียบ 2 รม 13, 2.11...) ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นโรคติดต่อที่หาทางระงับได้ยากอันจะเห็นตัวอย่างได้ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาเป็นคู่แรกในโลกนี้ และต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเราในสมัยนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามพระนางมารีอาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ผู้ได้รอดพ้นจากบาปกำเนิด ยังเป็นเครื่องประกันว่า ในโลกเรานี้ ความดีต้องมีพลังมากกว่าและสามารถติดต่อสืบทอดได้ง่ายกว่าความชั่ว พร้อมกับพระนางผู้ได้รับการไถ่เป็นคนแรก ประวัติศาสตร์แห่งพระหรรษทานได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
สัญลักษณ์ของยุคใหม่
     การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีอาเป็นหัวใจของข้อคิดข้อรำพึงสำหรับเทศกาล “เตรียมฉลองพระคริสตสมภพ” ที่เรากำลังเตรียมตัวจะเจริญชีวิต “รหัสธรรมแห่งการไถ่บาป” ของพระคริสตเจ้าอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระหรรษทานของพระผู้เป็นเจ้าได้หลั่งไหลมาสู่มวลมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์ เช่น การเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระวจนาถ ความโลดเต้นยินดีของผู้นำหน้าพระมหาไถ่ในครรภ์มารดา บทเพลง “Magnificat” ถวายพระพรแด่พระผู้เป็นเจ้า บทเพลง “Gloria” สิริโรจนา ของ บรรดาเทวดา ความชื่นชมยินดีของบรรดาชุมพาบาล แสงสว่างที่นำพญาสามองค์ ความบรรเทาใจของผู้เฒ่าสิเมโอนและอันนา และการเผยแสดงองค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดน ซึ่งเปรียบเสมือนบทนำของยุคใหม่ที่กำลังได้เริ่มขึ้นแล้ว
     พิธีกรรมในวันนี้ ช่วยเราให้ได้แลเห็นพระฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงถนอมรักษาพระนางพรหมจารีให้พ้นจากบาปซึ่งอยู่ในแผนการอันหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด เหมือนกับที่เรามาร่วมถวายมิสซานี้ อันเป็นมิสซาของการช่วยให้รอด ซึ่งพระนางมารีอาได้เป็นคนแรกที่ได้รับผลประโยชน์จากรหัสธรรมประการนี้ของพระคริสตเจ้า และเราทุกคนก็มีส่วนร่วมในรหัสธรรมนี้ด้วยตามกำลังความสามารถและความอ่อนแอของเรา
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 502-507)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี