Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

28 ตุลาคม
นักบุญซีมอนและนักบุญยูดา
(ศตวรรษที่ 1)
อัครธรรมทูต

     ประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงภารกิจหรือกิจการของอัครธรรมทูต 2 องค์นี้ ในพระธรรมใหม่ อัครธรรมทูตซีมอนได้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้มีใจร้อนรน” หรือ “บ้าเลือด” (มธ 10,4 : กจ 1,3) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าท่านได้ผูกพันอุดมการของการมีพระเจ้าปกครองกับอุดมการของพระแมสสิยาห์อย่างแน่นแฟ้นของชาวฮีบรู และทั้งจิตใจของท่านก็คุกรุ่นไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านพวกชาวโรมัน

     ส่วนอัครธรรมทูตยูดานั้น มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ทัดเดว” ท่านเป็นผู้ที่ในการรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ได้ถามพระเยซูเจ้าว่า “ทำไมพระองค์จึงได้แสดงพระองค์เองให้กับสานุศิษย์อย่างเดียว ไม่ได้แสดงพระองค์เองให้กับโลกเล่า?” (ยน 14,22) และเราถือว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งของพระธรรมใหม่ซึ่งใช้ชื่อของท่านด้วย
     ในระหว่างพวกลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้านั้น (มธ 13,55) พระวรสารได้เอ่ยถึง “ซีมอนและยูดา” ด้วย แต่ว่าเราไม่มีข้ออ้างอิงที่จะมาประกอบการยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่อัครธรรมทูตทั้ง 2 องค์นี้ที่เราทำการฉลองในวันนี้ พระศาสนจักรทางตะวันออกได้แยกการฉลองนักบุญอัครธรรมทูต 2 องค์นี้ไว้คนละวัน คือ อัครธรรมทูตซีมอน ฉลองในวันที่ 10 พฤษภาคม และอัครธรรมทูตยูดา ฉลองวันที่ 19 มิถุนายน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้พระสงฆ์เป็นผู้ร่วมมือที่เข้มแข็งและจริงจังของพระสังฆราชในพระศาสนจักร
2.ขอให้พระสงฆ์ได้ถวายบูชามิสซาและโปรดศีลอภัยบาปด้วยความสัตย์ซื่อ
3. ขอให้พระสงฆ์ได้ผูกมัดตัวเองอย่างจริงจังในการเป็นศาสนบริกรแห่งพระวาจา
4.ขอให้พระสวามีเจ้าประทานพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แก่พระศาสนจักรของพระองค์
(ที่มา . ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 441 – 442)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี