Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

16 ตุลาคม นักบุญ เฮดวิดจ์
(1174 – 1243) นักพรต

     เฮดวิดจ์ ดัชเชสแห่งสเลเชีย เป็นมารดาของบุตรเจ็ดคน เธอได้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการทำภารกิจปกครองบ้านเมือง ในการเอาใจใส่การบ้านการเรือน และในที่สุด เมื่อได้เป็นแม่หม้ายและได้รับการทดลองอย่างมาก เธอได้เข้าอารามนักบวชคณะซิสเตอร์เซียนที่เมืองเทรบนิทส์ ในประเทศโปแลนด์ ซึ่งเธอเองได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น

     จากตัวอย่างของเธอ เป็นเครื่องเตือนสอนเราว่า สภาพแวดล้อมต่างๆของชีวิต ก็มีพระพรและการสถิตอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นสำหรับจะช่วยนำเราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุด
การระลึกถึงนักบุญผู้เป็นมารดาผู้นี้ซึ่งได้อบรมเลี้ยงดูลูกๆ ให้มีความรัก ความโอบอ้อมอารีตามประสาคริสตชน ได้ให้ข้อคิดแก่เราทุกคนถึงปัญหาขั้นพื้นฐานของครอบครัว
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บิดามารดาได้เป็นคนแรกในการอบรมสั่งสอนลูกๆ ให้มีความเชื่อในศาสนา
2.ขอให้สภาพแวดล้อมแบบใดไม่ว่าของชีวิตเป็นการเรียกพวกเราให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
3. ขอให้ภาระหน้าที่ประจำวันของเราเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
(ที่มา : ย. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม, สามพราน, 1985 หน้า 423-424)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี