Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

16 ตุลาคม
นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก
(1647 – 1690) พรหมจารีย์

     นักบุญ มาร์การีตา ได้สวมเสื้อเป็นซิสเตอร์คณะแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ เมื่อมีอายุ 24 ปี จากการที่เธอได้รับการไขแสดงและแลเห็นภาพนิมิตที่ปาเรย์-เลอ-มอนีอัล ความศรัทธาภักดีต่อดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูคริสตเจ้าจึงได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้

     เนื่องจากว่าในสมัยนั้นซึ่งเป็นระยะที่พวกยังเซนิสต์ ได้พยายามทำให้ “หัวใจ” เย็นแข็งเหมือนน้ำแข็งไปเพราะความเคร่งครัดที่ออกนอกลู่นอกทาง ดังนั้นนักบุญองค์นี้จึงได้พยายามทำตนให้เป็นประจักษ์พยานที่ต่ำต้อยถึงการเป็นนักบวชที่แท้จริงตามจิตตารมณ์พระวรสาร อันเต็มไปด้วยความเชื่อในรหัสธรรมแห่งการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระบุตร และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและชีวิตแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์
     เราต้องถือว่า นักบุญมาร์การีตา เป็นพระพรของพระจิตเจ้าสำหรับพระศาสนจักรทั้งครบ
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ความรัก ความศรัทธาภักดีของเราต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2.ขอพระสวามีเจ้าโปรดให้ความศรัทธาภักดีแบบคริสตชนที่แท้จริงเกิดขึ้นในพระศาสนจักรของพระองค์
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม, สามพราน, 1985 หน้า 421 – 422)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี