Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

สิ่งนี้ พระเยซูเจ้าทรงท้าทายเรา

(This Jesus Challenge Us)

ข้าพเจ้ากำลังโกรธ แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงให้อภัย
ข้าพเจ้ากำลังกลัว แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงกล้าหาญ
ข้าพเจ้ากำลังสงสัย แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงมั่นใจ
ข้าพเจ้ากำลังลุกลี้ลุกลน แต่ พระองค์กับบอกว่า จงนิ่งสงบ

ข้าพเจ้าพอใจจะไปทางของข้าพเจ้าเอง แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงตามฉันมา
ข้าพเจ้าเตรียมแผนงานด้วยตนเอง แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงลืมแผนงานของเจ้าเสีย
ข้าพเจ้ามุ่งเป้าแผนงานทางด้านโลก แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงทิ้งมันไว้ด้านหลัง
ข้าพเจ้าต้องการความมั่นคง แต่ พระองค์กลับบอกว่า ฉันไม่ได้สัญญาจะให้เรืองนี้
ข้าพเจ้าพอใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยตนเอง แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงสละชีวิตของตน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนดี แต่ พระองค์กลับบอกว่า การเป็นคนดีนี้ ยังไม่เพียงพอ
ข้าพเจ้าอยากเป็นนายคน แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงรับใช้คนอื่น
ข้าพเจ้าชอบสั่งคนอื่น แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงนบนอบ
ข้าพเจ้าต้องการความเข้าใจ แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงเชื่อ
ข้าพเจ้าต้องการความกระจ่าง แต่พระองค์กลับเล่าเรื่องนิทานเปรียบเทียบ
ข้าพเจ้าชอบคำกลอน แต่พระองค์ตรัสเรื่องจริง
ข้าพเจ้าชอบใจสงบเงียบ แต่ พระองค์กลับให้ใจข้าพเจ้าแสวงหา
ข้าพเจ้าโอนเอียงไปทางการใช้กำลัง แต่ พระองค์กลับบอกว่า สันติสุข จงอยู่กับท่าน
ข้าพเจ้าชักดาบออกฟาดฟัน แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงเก็บดาบเข้าฝักเสีย
ข้าพเจ้าคิดถึงการแก้แค้น แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงยื่นแก้มอีกข้างหนึ่งให้
ข้าพเจ้าต้องการระเบียบ แต่ พระองค์กลับบอกว่า พระองค์มาในโลกนี้พร้อมกับมีดดาบ
ข้าพเจ้าเลือกความเกลียดชัง แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงรักศัตรู
ข้าพเจ้าพยายามหว่านความสงบราบรื่น แต่ พระองค์กลับบอกว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อนำไฟมาเผาผลาญโลก
ข้าพเจ้าชอบเป็นใหญ่ที่สุด แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงเรียนรู้ที่จะเป็นคนต่ำต้อยเหมือนเด็กเล็กๆ
ข้าพเจ้าชอบหลบซ่อน แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงให้แสงสว่างของเจ้าฉายสู่คนอื่น
ข้าพเจ้าเลือกที่นั่งที่ดีที่สุด แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงไปนั่งเก้าอี้ตัวท้ายสุด
ข้าพเจ้าชอบโดดเด่นเป็นที่สังเกตให้แก่คนอื่น แต่ พระองค์กลับบอกว่า จงภาวนาในห้องที่ปิดประตูลั่นกลอน
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจพระเยซูองค์นี้เลย พระองค์ท้าทายให้ข้าพเจ้าครุ่นคิด ทำให้ข้าพเจ้าสับสนในพระองค์ และอย่างเช่นสาวกสานุศิษย์ของพระองค์ในอดีต ข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน ในขณะนี้ข้าพเจ้าอยากจะติดตามพระอาจารย์คนอื่นที่ให้คำสอนที่ค่อนข้างแน่นอนกว่า ที่เรียกร้องน้อยกว่า แต่ข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกับนักบุญเปโตร
“ข้าพเจ้าไม่รู้จักคนอื่นใครเลยที่มีพระวาจาทรงชีวิต เช่นพระองค์”
จากหนังสือ Throw Fire
โดยคุณพ่อ John Fuellencbanch SVD
Logos Publishing inc. Manila 1998
(ที่มา : ราฟาแอล, 2010 น้ำทิพย์ เชิญจิบ. กรุงเทพฯ หน้า 305 -306)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี