Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

6 ตุลาคม นักบุญบรูโน
(ประมาณ 1035 – 1101)
พระสงฆ์

     นักบุญบรูโน เกิดที่เมืองโคโลญ ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์และได้สอนเทววิทยาที่เมืองแรงส์ การประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ได้เป็นสาเหตุทำให้ท่านทิ้งตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งขณะนั้น ชื่อเสียงของท่านกำลังหอมกรุ่นอยู่ทีเดียว ท่านได้เขียนคำอธิบายพระคัมภีร์ที่สำคัญไว้ 2 เรื่อง คือ คำอธิบายเกี่ยวกับบทเพลงสดุดีและจดหมายของนักบุญเปาโล ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นสังฆราช แต่ว่ากษัตริย์ได้ตั้งสังฆราชของตนอีกองค์หนึ่งขึ้นแทนที่ ท่านจึงได้มุ่งหน้าสู่เมืองเกรอนอนเบลอ

     ที่เมืองนี้เองที่สังฆราชท้องถิ่น ได้มอบสถานที่แห่งหนึ่งบนภูเขาให้ท่านและเพื่อนของท่านอีก 6 คน เป็นสถานที่สวยงามโดดเดี่ยวเงียบสงบมีชื่อว่า ชารเตรอส และที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของคณะนักบวชซิสเตอร์เซียน แม้ว่าในขณะนั้น บรูโนไม่ได้มีความประสงค์ที่จะก่อตั้งคณะนักบวชขึ้น พระสันตะปาปาอูร์บาโนที่ 2 ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านต้องการให้ท่านมาอยู่ที่กรุงโรม จึงได้ทรงสร้างอารามแห่งหนึ่งให้ในบริเวณสถานที่อาบน้ำร้อนของจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส (ภายหลัง ไมเกิ้ล อันเจโล่ ได้ทำการบูรณะวัด กุฏิ และห้องส่วนตัว) ต่อมาท่านได้เดินทางไปยังแคว้นคาลาเบรีย และที่นี่ ท่านได้ตั้งอารามนักบวชซิสเตอร์เซียนขึ้นอีกบางอาราม ศพของท่านฝังไว้ในวิหารแห่งแซร์ร่า นักบุญบรูโน
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน,1985, หน้า 409-410)}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี