Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/08-09JULY17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส

ประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (ปีที่ 9)

ครั้งที่ 4/5

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2017 (PMG BKK ปีที่ 9) ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
     การอบรมฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันเสาร์– วันอาทิตย์ที่ 8 - 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 23 ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 2 ท่าน

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017
     ช่วงเช้า อบรมหัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์” โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อเริ่มต้นด้วย เอกสารคำแถลงของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 Nostra Aetateเรื่องความสัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา บทนำในเอกสารนี้ บอกคริสตชนทุกคน ให้เน้นข้อความเชื่อในพระเป็นเจ้าเท่านั้น เป็นหนทาง ความจริง และชีวิต เราต้องมีความเชื่ออย่างถูกต้องและเข้มแข็ง ขณะที่เราเจริญชีวิตท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ (ความรู้ต้องเป็นฐานให้ความเชื่อเพื่อที่เราจะได้คุยกับคนต่างความเชื่อได้)
     ช่วงบ่าย อบรมหัวข้อ “เทววิทยากับการประกาศข่าวดี” ครั้งที่ 2 โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ได้ทบทวนความรู้เรื่อง 3 เสา หลักของเทววิทยา ประกอบด้วย 1.พระคัมภีร์ 2.ธรรมประเพณี (เรื่องที่สืบทอดต่อๆ กันมาทางอัครสาวก โดยไม่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เช่น แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์) 3.คำสั่งสอนของพระศาสนจักร ของพระสันตะปาปา โดยอาศัยเอกสารพระศาสนจักร
     พระเยซูเจ้ามีคำสั่งให้เราสอนผู้อื่น คือ 1.จงรักพระเป็นเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดสติปัญญา 2.รักเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงรักเรา 3.จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ (คำสัญญาของพระเยซูเจ้า)
     พระศาสนจักรแบ่งเป็น 3 ส่วน 1.พระศาสนจักรที่ได้รับชัยชนะแล้ว (บรรดานักบุญทั้งหลาย) 2.พระศาสนจักรที่จาริกอยู่บนโลกบนนี้ 3.พระศาสนจักรที่ได้รับการชำระ (ผู้ที่ได้รับการชำระ)
     การที่เราจะไปประกาศข่าวดี เราจึงต้องอธิบายเรื่องเทววิทยา เช่น เรื่องพระตรีเอกภาพ ฯลฯ ให้ทันยุคสมัย แต่สิ่งที่อธิบายต้องอยู่ในข้อความเชื่อ, คำสอนพระศาสนจักร, พระคัมภีร์ และธรรมประเพณี เท่านั้น
     เทววิทยาเรื่องการประกาศข่าวดี กำเนิดจากชีวิตของพระตรีเอกภาพ ค.ศ. 1952 ประชุมมิชชั่นนารีทั่วโลก ประเทศเยอรมัน เป็นต้นแนวความคิด ของสมณกฤษฎีกา งานธรรมทูตแห่งพระศาสนจักร Ad gentes ของการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ว่า พระเจ้าบิดา ทรงส่งพระบุตรให้มาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่การไถ่กู้ และบิดารวมทั้งพระบุตร ส่งพระจิตมาสานงานต่อ และในที่สุด พระเจ้าพระตรีเอกภาพ ส่งพระศาสนจักรมายังโลก ในฐานะที่เป็นเครื่องหมาย (มองเห็นพระศาสนจักร มองเห็นเราคริสตชน มองเห็นความรอดพ้น) และเราคริสตชนเป็นเครื่องมือนำความรอดพ้นไปให้กับคนอื่นๆ
     ช่วงเย็นอบรมหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติ (Workshop)” โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัยผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มีตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คน รับกรณีศึกษาจากคุณพ่อ โดยห้ามบอกคนในกลุ่ม อีก 2 คน จะเป็นผู้ที่เข้าไปพูดคุย ตามกระบวนการประกาศข่าวดีที่ได้รับการอบรม ระหว่างที่แต่ละกลุ่มได้ทดสอบ คุณพ่อเป็นผู้แนะนำว่าสิ่งไหนควร หรือไม่ควรปฏิบัติระหว่างที่ออกภาคสนามในสัปดาห์ต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม
     อบรมหัวข้อเรื่อง “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์” โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คือ การติดต่อหรือการรวมเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างคริสตชนคาทอลิกและคริสตชนนิกายอื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันทางข้อความเชื่อ และข้อปฏิบัติบางประการ คริสตชนมีหน้าที่ต้องทำคริสตศาสนจักรสัมพันธ์อย่างจำเป็นและเร่งด่วน เพราะการแตกแยกระหว่างคริสตชนเป็นการทำตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระคริสตเจ้า ศาสนสัมพันธ์ในคริสตศาสนา คริสตชนเชื่อว่า บทยืนยันความเชื่ออัครสาวก เพราะว่าบทสวดนี้ เป็นเทวศาสตร์ความเชื่อคริสตชน
ข่าวโดย... แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ
หมายเหตุ: อบรมครั้งที่ 5 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2017(ครั้งสุดท้าย)

{gallery}net/08-09JULY17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี