Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/24-25JUNE17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส

ประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2017 (ปีที่ 9)
ครั้งที่ 2/5

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2017 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
      การอบรมฯ ครั้งที่ 2จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 มิถุนายน ค.ศ. 2017 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 26 ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 1 ท่าน

 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน

     ช่วงเช้า อบรมหัวข้อ “คำสอนกับการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์พระเยซูเจ้าทรงสอนพวกเรา ผ่านทางพระวรสารนักบุญมัทธิว 28:19 “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” พวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาเป็นศิษย์ของพระองค์
     พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าให้พวกเรามีใจที่บริสุทธิ์เหมือนเด็กเล็กๆ ที่จะรับฟังข่าวดี ก่อนที่จะออกไปประกาศข่าวดี การที่เราเป็นคนดี ทำดี เสียสละต่อบุคคลรอบข้าง พระเป็นเจ้าเผยแสดงผ่านทางกิจการที่เราออกไปประกาศข่าวดี สิ่งใดที่เราทำกับพี่น้องต่ำต้อยที่สุด ก็เหมือนทำกับพระองค์เอง เพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นพระเยซูสำหรับเรา

     ช่วงบ่าย อบรมหัวข้อ “งานสังคมกับการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐกลุ่มคนเป้าหมายหลักที่เราจะออกไปประกาศข่าวดีให้พวกเขารู้จักกับความรักของพระเป็นเจ้า กลุ่มแรกๆ คือกลุ่มบุคคลชายขอบของสังคม (กลุ่มคนยากไร้) เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนพี่น้องของเรา ข่าวดีของพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า มี 3 คุณลักษณะ คือ ความรัก ความยุติธรรม และสันติ

     ช่วงเย็นอบรมหัวข้อ “กระบวนการให้คำปรึกษา” โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และอาจารย์รุ่งนภา สัตยารัฐการให้คำปรึกษา เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยอาศัยการสื่อสารสองทาง ระหว่างบุคคลหนึ่ง คือผู้ให้คำปรึกษา ที่อำนวยให้ผู้ที่ได้รับคำปรึกษา ได้สำรวจและทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เป็นปัญหาและแสวงหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ สำหรับการประกาศข่าวดี ผู้ให้คำปรึกษาต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และการรักษาความลับ

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน
     อบรมหัวข้อเรื่อง “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี” ครั้งที่ 2 โดย คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจการที่เราจะออกไปประกาศข่าวดี จำเป็นต้องรู้คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ เช่น ความรอดพ้นเป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นของเราเอง “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้ว ด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (เอเฟซัส 2:8-9)

ข่าวโดย... แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ
หมายเหตุ: อบรมครั้งที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

ประมวลภาพ

{gallery}net/24-25JUNE17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี