Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

โครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต
หัวข้อ "ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

เรียนรู้สมณสาส์นพระสันตะปาปา Laudato Si"

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต ประจำปี 2016 เมื่อวันศุกร์-อาทิตย์ ที่ 17-19 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ โรงเรียนลาซาล (บางนา กรุงเทพฯ) นำโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ สังฆานุกรวิทยา เขียวประไพ บราเดอร์เทวฤทธิ์ สุขเกษม บราเดอร์รัฐพล งามอัฌชา บราเดอร์ภควัต หยึกประเสริฐ สามเณรใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ 4 คน

     โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นำยุวธรรมทูต 155 คน คุณครู 23 ท่าน จาก 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 186 คน (รวมคุณพ่อ บราเดอร์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำยุวธรรมทูต และคุณครู)
     วันศุกร์ 17 มิ.ย.2016 วันแรกเริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมแบบ Bibliodrama ประธานโดยสังฆานุกรวิทยา ให้ข้อคิดแก่เด็ก ๆ เพื่อให้กำลังใจในการเข้าค่ายอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำแห่งความเมตตาตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า และแบบอย่างของพระสันตะปาปา ที่จะเรียนรู้สาระสำคัญของการสรรเสริญสิ่งสร้าง "Laudato Si"
     จากนั้นบราเดอร์นำกิจกรรมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมเข้าสู่หัวข้ออบรม "จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต" โดยคุณสมบัติ งามวงศ์ ช่วงบ่าย หัวข้อ "กิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต" โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล(พ่อมี้) สร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ตลอด 2 ชั่วโมง ทั้งเนื้อหาในหนังสือและชีท(ที่แจกให้ทุกคน) และวีดีโอคลิป สะท้อนมุมมองการออกไปเพื่อทำกิจเมตตาต่อผู้อื่น
     ต่อด้วยการนำของบราเดอร์ทั้ง 4 ท่าน ในการให้หัวข้องานกลุ่มที่เด็ก ๆ จะทำร่วมกัน เป็นการนำหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแต่ละกลุ่ม ให้แสดงออกซึ่งความเมตตาฝ่ายกายหรือฝ่ายจิต ซึ่งแต่ละกลุ่มแสดงได้ดีเยี่ยม แม้จะเป็นแค่วันแรก ๆ ที่รู้จักกันเท่านั้น แต่ผลงานกลุ่มออกมาได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะที่แสดงบนเวที ทุกสายตาจับจ้องมองที่กลุ่มแสดง ทุกคนให้ความสนใจ ต่อไปถึงช่วงค่ำ และรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปหัวข้อที่เรียนรู้ตลอดทั้งวัน และจบด้วยภาวนา แล้วแยกย้ายเข้านอน
     เสาร์ 18 มิ.ย.2016 วันที่สองเริ่มด้วยการภาวนาเช้า เป็นการภาวนาสายประคำธรรมทูตร่วมกัน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณ ได้สวดภาวนาเพื่อเด็ก ๆ ทั่วโลกผ่านการภาวนาสายประคำธรรมทูต และจากนั้นไปรับอาหารฝ่ายกาย
     ช่วงการเรียนรู้พระสมณสาส์นพระสันตะปาปา Laudato Si จัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่
ฐานโลกสวยด้วยมือเรา ฐาน Stone Paint ฐานสานศิลป์จากสิ่งสร้าง และฐานบทภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในแต่ละกิจกรรมฐาน จะนำเด็ก ๆ เรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แล้วให้ลงมือปฏิบัติจริง เด็ก ๆ ได้มีผลงานกลุ่ม และภูมิใจในผลงานที่ออกมา
     หลังจากจบกิจกรรมฐาน เด็ก ๆ กลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกัน นำเสนอผลงาน ซึ่งก็เป็นบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ผลงานและแบ่งปันออกไปเพื่อผู้อื่น
     จากนั้นเป็นการเขียนโครงการกลุ่ม ในหัวข้อกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต และหัวข้อพระสมณสาส์นฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง และให้นำเสนอผลงานทุกกลุ่ม กลุ่มละหัวข้อ ซึ่งอาจไม่ได้นำเสนอทั้ง 12 กลุ่ม เนื่องจากเวลาจำกัด มีแค่ 3 กลุ่มในแต่ละหัวข้อเท่านั้นที่ไม่ได้นำเสนอ แต่ได้นำใบโปสเตอร์โครงการจัดแสดงให้ชมภายในห้องประชุม
     ช่วงค่ำมีการนำเสนอต่ออย่างเข้มข้น และมีการให้ถาม-ตอบสำหรับโครงการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนคำถาม-ตอบแบบเด็ก ๆ แต่ก็น่าคิดสำหรับผู้ใหญ่ เพราะความคิดอ่านของพวกเขาไม่ธรรมดาจริง ๆ และหากจะนำไปทำโครงการต่อยอด ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีทีเดียว
     จากนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการ เพื่อผ่อนคลายจากที่เหน็ดเหนื่อยตลอดวัน รวมทั้งสรุปคะแนนให้รางวัลกลุ่มในบรรยากาศอบอุ่น
     การภาวนาแห่งค่ำคืนด้วยแสงเทียน ในบรรยากาศศรัทธาแบบเด็ก ๆ น่าประทับใจ และต่อจากนั้นเป็นการเขียนคำแทนใจสั้น ๆ ไว้ที่กระดาษที่แปะไว้ด้านหลังของแต่ละคน เพื่อจะได้ส่งกำลังใจ และคำพูดสั้น ๆ ให้ได้นึกถึงกัน เป็นการส่งท้ายคำอำลาเล็ก ๆ เพราะเป็นคืนสุดท้ายที่ได้อยู่ร่วมกัน
     อาทิตย์ 19 มิ.ย.2016 วันสุดท้ายของการอบรม การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการภาวนาเช้าสั้น ๆ แล้วรับประทานอาหารเช้า ชั่วโมงต่อจากนั้นเป็นการพบจิตตาธิการยุวธรรมทูต ทีมงานยุวธรรมทูตแนะนำช่องทางการติดต่อหรือข้อมูลอัพเดตเคลื่อนไหว ได้แก่ facebook fan page; website; youtube ของยุวธรรมทูต ซึ่งสามารถติดตามได้ตามสะดวก จบด้วยคุณพ่อสมหมาย จิตตาธิการ ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับการรวมกลุ่ม การนำ การพบปะในแต่ละครั้ง การให้ความสำคัญของการพบปะ และบทบาทของครูต่อกลุ่มเมื่อมีการรวมตัวกัน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนสังฆมณฑล ระดับเขต และระดับโรงเรียน
     จากนั้นได้รวมกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 โรงเรียน เพื่อเขียนโครงการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนของตน ซึ่งก็นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งการร่วมไม้ร่วมมือ เพราะแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่มอบหมายทุกคน และหลังจากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการแบ่งปันสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้งหมด
     เวลา 11.00 น. เป็นพิธีมิสซา/รับเกียรติบัตร ประธานโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อได้ให้ข้อคิดสำหรับผู้นำยุวธรรมทูต รวมทั้งคุณครู ในการที่จะสร้างกลุ่มเพื่องานประกาศข่าวดีโดยอาศัยความรักเมตตาและสมณสาส์นที่ได้ทำร่วมกันตลอดค่ายอบรม และให้โอวาทสรุปโดยแต่งกลอนสรุปการเข้าค่ายทั้งหมดได้ภาพรวมและอารมณ์สนุกสนาน
     คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ อยู่ร่วมในพิธีเพื่อให้กำลังใจเด็ก ๆ สำหรับงานแพร่ธรรม ก็ได้ให้โอวาทกล่าวถึงความช่วยเหลือที่เราได้รับจากประเทศต่าง ๆ และการให้กำลังใจบราเดอร์ คุณครู และเด็ก ๆ ในเรื่องการแพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป จบด้วยการถ่ายรูปรวม และถ่ายรูปเป็นโรงเรียนต่าง ๆ
     จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน แล้วแยกย้ายเก็บของกลับบ้าน เดินทางโดยสวัสดิภาพ (ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์)

ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี