Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

สัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2016 ณ บ้านผู้หว่าน

     กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกสนับสนุนงานยุวธรรมทูต องค์กรพลศีล และกองหน้าร่าเริง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ "สัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริงและพลศีล ปี 2016" ในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 10-12 มิถุนายน 2016 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทและการทำงานของครูผู้ผ่านหลักสูตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 1-3
     2. เพื่อครูจิตตาภิบาล ครูผู้นำยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล ประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาใหม่
     3. เพื่อคุณครูในกลุ่มงานนี้ได้เพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะข้อคำสอนและเอกสารของพระศาสนจักร ซึ่งในปีนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและพระสมณสาร Laudato Si
     4. เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูจิตตาภิบาล ครูผู้นำยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริงและพลศีลร่วมกัน
     อนึ่ง การสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรในโรงเรียนของท่านที่จะมาร่วมสัมมนาในครั้งเดียว และเปิดโอกาสในการรับรู้งาน กิจกรรม โครงการของแต่ละภาคส่วน โดยในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยคุณครูทั้งสิ้น 67 คน จาก 25 โรงเรียน
     วันแรก วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2016
     เริ่มต้นด้วยการเสวนา บทบาทหน้าที่ฝ่ายจิตตาภิบาลในโรงเรียน จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง พลศีล และมุมมองของการอภิบาล โดยคุณพ่อสุขุม กิจสงวน คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และ คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย
     ช่วงบ่าย หัวข้อ พระเมตตาของพระเจ้าในคำสอนของบรรดาพระสันตะปาปา และชีวิตของนักบุญทั้งหลาย โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
     หัวข้อ กิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิต โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล
     หัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยคุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์
     พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
     ช่วงเย็น เวลา 19.15 น. หัวข้อ การอภิบาลเด็กและเยาวชน โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จบด้วยการภาวนาจากใจสั้น ๆ และร่ำลาราตรีสวัสดิ์

     วันที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016
     เริ่มต้นด้วยการภาวนา Bibliodrama เพื่อให้รำพึงถึงสิ่งสร้างผ่านท่าทางการรำพึงเป็นพิเศษ
     หัวข้อ Laudato Si ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า นำเสนอกิจกรรม Laudato Si โดยคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
     คุณครูร่วมกันเขียนแผนงานกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มองค์กร และการนำเสนอต่อองค์กรอื่น ๆ
     จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
     ช่วงเย็น เป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา ข้อเสนอแนะการทำงาน นำเสนอแผนงานจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่างเริง และพลศีล จบด้วยการร่วมใจภาวนาเพื่องานประกาศข่าวดีแล้วแยกย้ายไปนอน

     วันสุดท้าย อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016
     ประชุมวางแผนโครงการในระดับเขต เพื่อให้เกิดงานแพร่ธรรมในทุกกลุ่มองค์กร ทั้งงานจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล และนำเสนอโครงการเขตที่จะทำร่วมกัน
     จากนั้นเป็น พิธีบูชาขอบพระคุณและรับเกียรติบัตร ประธานพิธีโดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ด้วยบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่น ที่พระคุณเจ้าให้ความสำคัญและเดินทางมาปราศรัยกับคุณครู และให้กำลังใจสำคัญในงานแพร่ธรรมนี้ (ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์)

ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี