Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

ประชุมครูวางแผนงานยุวธรรมทูต ครั้งที่ 2/2 ปี 2014

                แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดประชุมครู เพื่อวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2014 โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยงานด้านยุวธรรมทูต และคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคำสอนกรุงเทพฯ โดยมีคุณครูจาก 15 โรงเรียน จำนวน 22 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัสสัมชัญ บางรัก

                เรื่องแจ้งให้ทราบ

1. ขอแต่ละโรงเรียนส่งแบบฟอร์มรายงานยุวธรรมทูต เพื่อทางแผนกฯ จะจัดทำรายงานส่งไปยังส่วนกลางซึ่งจะมีการส่งรายงานช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

2.ปีนี้พระสันตะปาปาประกาศให้เป็นปีนักบวช และเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทางโรงเรียนสามารถเขียนโครงการยุวธรรมทูตสอดรับกับหัวข้อการประกาศนี้

3. คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยงานยุวธรรมทูต ของแผนกฯ เพื่อช่วยอบรมวางแนวทางงานยุวธรรมทูตให้เกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

     จากนั้นเป็นการสรุปงานยุวธรรมทูตของแผนกฯ การอบรมครูและเด็ก ๆ ยุวธรรมทูต ซึ่งจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับภาพความร่วมมือต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ามารับการอบรม

     คุณครูแต่ละโรงเรียนรายงานความคืบหน้างานยุวธรรมทูตของโรงเรียน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วงานยุวธรรมทูตสามารถเป็นไปได้ แต่มีบางโรงเรียนที่ยังไม่สามารถดำเนินการสอนยุวธรรมทูต  ซึ่งหลังจากนี้ น่าจะมีแนวทางในการก่อร่างสร้างงานยุวธรรมทูตอย่างเป็นรูปธรรม

     ในด้านโครงการเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ปี 2015 ยังคงไว้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมทั้งโครงการใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมงานยุวธรรมทูตให้เกิดผลยิ่งขึ้น และแจ้งทางโรงเรียนทราบ เรื่องงานชุมนุมยุวธรรมทูต ปี 2015 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 ณ ร.ร.นักบุญเปโตร สามพราน จัดร่วมกับงานชุมนุมศิษย์แท้ฯ ของแผนกคำสอนฯ ซึ่งกำลังจัดส่งจดหมายไปทางโรงเรียน โดยแผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ พร้อมระบุรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะมีทั้งการมอบเกียรติบัตร และการประกวดต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ขอทางโรงเรียนส่งเด็กและครูพี่เลี้ยงร่วมงานชุมนุมฯ เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวรวมพลังสำคัญการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

ประมวลภาพ

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี