Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับประถมฯ (ป.4-6)

“ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”

                แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต  จัดอบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต” ปี 2014 ระดับประถมฯ (ป.4-6) วันศุกร์ที่ 27 - 28 มิถุนายน ค.ศ.2014 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  ผู้อำนวยการยุวธรรทูต และหัวหน้าแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้รับผิดชอบงานธรรมทูตและงานศาสนสัมพันธ์เขต 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด น.มัทธิว ทุ่งลูกนก กำแพงแสน และ คุณเปาโล  สมบัติ งามวงศ์  ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้นำยุวธรรมทูต จาก 18 โรงเรียน จำนวน 94 คน และคุณครูผู้ดูแล 18 ท่าน

     กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด Bibliodrama ด้วยท่าทางสง่างามถวายสรรเสริญพระเป็นเจ้า กิจกรรมทำความรู้จักแบบยุวธรรมทูต เพื่อพร้อมเข้าสู่หัวข้อต่าง ๆ เริ่มด้วยการรับชมวีดีโอประวัติยุวธรรมทูต   คุณพ่อบรรยายเรื่องชีวิตฝ่ายจิตและการอภิบาลธรรมทูตในการประกาศพระวรสาร  และด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มวาดภาพต้นยุวธรรมทูต โดยเน้นที่ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการในจดหมายกาลาเทีย

ช่วงบ่าย หลังจากหัวข้อปลุกเร้าจิตตารมณ์ธรรมทูต  เพื่อการสร้างเด็กให้เป็นธรรมทูต ด้วยการชมวีดีทัศน์ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว แล้วให้ทำกิจกรรมกลุ่มการที่เด็ก ๆ จะสามารถเป็นยุวธรรมทูตด้วยสิ่งที่พวกเขาเป็นและมีอยู่

                เวลา 15.30 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน  และบ้านธิดารักษ์  เพื่อนำความเชื่อออกไปแบ่งปันกับผู้คนที่รอคอยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ การสัมผัสช่วยเหลือพวกเขา

                กิจกรรมหลังอาหารเย็น ให้น้อง ๆ แบ่งปันความประทับใจการทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการแบ่งปันภายในกลุ่ม จากนั้นแบ่งปันไปยังกลุ่มใหญ่ เด็ก ๆ มีประสบการณ์ที่ดีในการร่วมมือในงานธรรมทูต  มีความประทับใจ และอยากที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้คนเหล่านี้ในสังคม  จากนั้นเป็นการผ่อนคลายความรู้ตลอดทั้งวันด้วยการทำกิจกรรมตอบคำถามสะสมคะแนนเป็นกลุ่ม เด็ก ๆ ร่วมมือกันในกลุ่มและมีความกระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม  และก่อนจบกิจกรรมในค่ำคืน  กิจกรรมเล็ก ๆ “ส่งคนรักที่ท่าเรือ” การบอกกล่าวความรู้สึกถึงบุคคลที่เรารัก ก่อนที่จะจากไป ดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา จากนั้นเป็นการภาวนาร่วมกัน “ค่ำคืนแห่งแสงเทียน” ให้เด็ก ๆ ได้นึกถึงพระคุณความรักของพระเป็นเจ้า ผ่านทางการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ตลอดทั้งวัน ขอบคุณและขอโทษพระองค์ในความผิดพลาด เพื่อสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระพร

                วันที่สอง เริ่มด้วยการภาวนาเช้า BEC รวมกลุ่มใหญ่แล้วให้แบ่งปันกลุ่มย่อย โดยมีคุณครูผู้ดูแลอยู่ร่วมในแต่ละกลุ่ม  เพื่อเด็ก ๆ และคุณครูจะได้แบ่งปันพระวาจาและการดลใจได้ทุกคน จากนั้นเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มในงานธรรมทูต  การตั้งกลุ่ม การปฏิญาณตน  และการประชุมกลุ่มของยุวธรรมทูต  และการเข้ากลุ่มเพื่อวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน  พร้อมทั้งการนำเสนอ/รายงาน  การร่วมประเมินค่าย  และจบด้วยกิจกรรมพิเศษ “เงินตะลันต์ของฉัน” การเฉลยและมอบตะลันต์ให้แก่ทุกคน

         เวลา 13.30 น. พิธีมิสซา และมอบเกียรติบัตร โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย  ถ่ายรูปร่วมกัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

รายชื่อโรงเรียน/จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและครูผู้ดูแล

1. ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา                                 คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

2. ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา                                  คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

3. ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ                     คุณครู 3 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 7 คน

4. ร.ร.เซนต์เทเรซา                                        คุณครู 4 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

5.  ร.ร.มารดานฤมล                                        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

6.  ร.ร.คอมมูนิต้าอินคอนโทร                         คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

7. ร.ร.นักบุญเปโตร สามพราน                        ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

8. ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

9. ร.ร.ราษฎร์บำรุงศิลป์                                  คุณครู 1 ท่าน  ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน

10. ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถมฯ                    คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน

11. ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม                   คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 6 คน

12. ร.ร.เซนต์คาเบรียล                                   คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมมทูต 6 คน

13. ร.ร.เซนต์โยเซฟทิพวัล                             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

14. ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์                                      คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

15. ร.ร.ลาซาล                                               คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

16. ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา                                 คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 8 คน

17. ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์                          คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

18.  ร.ร.พระแม่มารี สาทร                               ซิสเตอร์ 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

 

ประมวลภาพ

วิธี Save รูป

คลิกขวาที่รูป แล้วกด Open link in new tab จะเจอรูปอีกหน้า ให้กดคลิกขวาที่รูป แล้วกด Save image as..

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี