Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับมัธยมฯ (ม.1-3)

“ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”

     อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับมัธยมฯ (ม.1-3) “ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”  วันศุกร์ที่ 20 - 21 มิถุนายน ค.ศ.2014 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  ผู้อำนวยการยุวธรรทูต และหัวหน้าแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   คุณเปาโล สมบัติ งามวงศ์  ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร  โดยมีผู้นำยุวธรรมทูต จาก 14 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 64 คน และคุณครูผู้ดูแล 13 ท่าน

     วันแรก เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด Bibliodrama  ให้เด็ก ๆ ได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยท่าทางสง่างาม  และเริ่มต้นกิจกรรมด้วยกิจกรรมทำความรู้จักแบบธรรมทูต เข้าสู่หัวข้อเรียนรู้ประวัติยุวธรรมทูต  ชีวิตฝ่ายจิตและการอภิบาลธรรมทูตในการประกาศพระวรสาร  โดยปลุกเร้าจิตตารมณ์ธรรมทูต  การสร้างเด็กให้เป็นธรรมทูต ด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มวาดภาพต้นยุวธรรมทูต โดยเน้นที่ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการในจดหมายกาลาเทีย

     15.30 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน  และบ้านธิดารักษ์  ช่วงเย็น ให้น้อง ๆ แบ่งปันความประทับใจการทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการแบ่งปันภายในกลุ่ม จากนั้นแบ่งปันไปยังกลุ่มใหญ่ นับเป็น ความร่วมมือในงานธรรมทูตของเด็ก ๆ และก่อนจบกิจกรรมในค่ำคืน มีกิจกรรมเล็ก ๆ “ส่งคนรักที่ท่าเรือ” การบอกกล่าวความรู้สึกถึงบุคคลที่เรารัก ก่อนที่จะจากไป ดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา จากนั้นเป็นการสวดภาวนาสั้น ๆ ก่อนนอน

     วันที่สอง เริ่มด้วยการภาวนาเช้า BEC รวมกลุ่มใหญ่แล้วให้แบ่งปันกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แบ่งปันพระวาจาและการดลใจทุกคน โดยมีคุณครูผู้ดูแลอยู่ร่วมในแต่ละกลุ่ม  จากนั้นเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มในงานธรรมทูต  การตั้งกลุ่ม การปฏิญาณตน  และการประชุมกลุ่มของยุวธรรมทูต  และการเข้ากลุ่มเพื่อวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน  พร้อมทั้งการนำเสนอ/รายงาน  และหลังจากนั้นเป็นการร่วมประเมินค่าย และจบด้วยกิจกรรมพิเศษ “เงินตะลันต์ของฉัน” การเฉลยและมอบตะลันต์ให้แก่ทุกคน

     เวลา 13.30 น. พิธีมิสซา และรับเกียรติบัตร โดยคุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ถ่ายรูปร่วมกัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 

 1. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา                   คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 2. โรงเรียนแม่พระฟาติมา                        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 2 คน
 3. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์     คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน  
 4.  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา                    คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 5. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์           คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 6. โรงเรียนเซนต์เทเรซา                             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน                  
 7. โรงเรียนนักบุญเปโตร                           ผู้นำยุวธรรมทูต 7 คน          
 8. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล                        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 3 คน
 9. โรงเรียนพระแม่มารี                              คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน
 10. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์                          คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 11. โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 12. โรงเรียน พระหฤทัย คอนแวนต์            คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 3 คน                                                  
 13. โรงเรียนกุหลาบวิทยา                          คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน                  
 14. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา                      คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน   

 

ประมวลภาพ

 

วิธี Save รูป

คลิกขวาที่รูป แล้วกด Open link in new tab จะเจอรูปอีกหน้า ให้กดคลิกขวาที่รูป แล้วกด Save image as..

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี