Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

xmas

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานฯ เป็นตัวแทนส่งมอบกระเช้าโอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ 2021 ให้กับหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 17 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ สำนักเลขา คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ (คุณพ่อประยุทธรับแทน)

วันที่ 21 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันที่ 21 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

วันที่ 21 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม เซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ เซอร์แชรแมน บุญยวง เซอร์อักเนสเซ วงษ์ยรรยง

วันที่ 21 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับโรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก

วันที่ 21 ธันวาคม 2020 ส่งความสุขให้กับคุณพ่อทนุ เจษฎาพงษ์ภักดีและเจ้าหน้าที่แผนกบริการ

 วันที่ 23 ธันวาคม 2020 ฝ่ายอภิบาลมาร้องเพลงส่งความสุขให้ฝ่ายงานธรรมทูตโอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2020 ฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขให้ฝ่ายการศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2020 ฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขให้ฝ่ายสังคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2020 ฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขให้มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์

ฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขให้สันติพิทักษ์

ฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขให้สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย