Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngbannder face rcia CustomPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เมื่อวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2012  ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) จำนวน 16 คน  ร่วมกันจัดโครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูตไทยในต่างถิ่น ที่ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อเทพประสิทธิ์  ทอแสงธรรม พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทย (TMS)PMG นำร่องโครงการสัมผัสชีวิตธรรมทูตไทยในต่างถิ่น

โดยในกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) ครั้งนี้

คือการไปร่วมกันต่อเติมวัดใหม่   ให้สมบูรณ์มากขึ้น  โดยการไปทาสี ปรับปรุงวัด จนสามารถเป็นที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดแห่งใหม่นี้ได้  ในขณะเดียวกัน สมาชิกอีกส่วนหนึ่งได้ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในชุมชนรอบๆวัดเก่าและวัดใหม่นี้    PMG กับชาวบ้านได้มีการแบ่งปันพระวาจาด้วยกัน   ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นประจักษ์พยานในความเชื่อให้แก่กันและกัน  นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มได้ไปพักกับชาวบ้าน   ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง


ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ก็ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดหลังใหม่นี้เป็นครั้งแรก โดยคุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม (TMS) เป็นประธาน หลังจากพิธี   ได้มีการมอบปัจจัยอันเป็นน้ำใจจากสมาชิกกลุ่ม PMG  และเพื่อน ๆ   ให้แก่คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม เพื่อใช้ในกิจการภายในศูนย์คาทอลิกเวียงแก่นนี้ต่อไป


ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่านได้แวะเยี่ยมศูนย์คาทอลิกเชียงของ จ.เชียงราย  และมอบปัจจัยให้แก่คุณพ่อรังสรรค์  ภานุรักษ์ (TMS) ที่ดูแลศูนย์เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์

นอกจากนี้ ยังได้แวะเยี่ยม คุณพ่อบัญชา  วงษ์วุฒิพงษ์  (TMS)  ที่วัดนักบุญสเตเฟน  อ. แม่จันด้วย

นับเป็น Mission Trip  ที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกับการแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ห่างไกลอย่างแท้จริง