Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

halloween05

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ ส่วนงานของยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ (เฟสบุ้ค แฟนเพจ) ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของวันฮาโลวีน และเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกอย่างไร, และสื่อโปสเตอร์ สนับสนุนกระตุ้นเด็กๆ ให้สวดภาวนาวันละ 1 บท เพื่อโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พฤศจิกายน 2019