Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

0028

กิจกรรมฐานยุวธรรมทูต ในงาน Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ ส่วนงานของยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ ในหัวข้อการล้างเท้าของพระเยซูเจ้า และเรื่องจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน ในงาน Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019 พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม มีเด็กนักเรียนที่มาเข้าฐานฯ จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 30-40 คน