Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

Mission Day 2023 01

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานฉลอง "วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย" ประจำปี 2023 ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2023 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ในหัวข้อ "ใจที่เร่าร้อน เท้าต้องก้าวเดิน" (Hearts on fire, feet on the move, จากสาสน์วันแพร่ธรรมสากล ปี 2023 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

กิจกรรมภายในงาน
- พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย ปี 2023 คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี
- รับฟังบรรยายเกี่ยวกับสาสน์วันแพร่ธรรมสากล หัวข้อ "ใจที่เร่าร้อน เท้าต้องก้าวเดิน" โดยคุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- เชิญทุกท่านเลือกเข้าร่วมรับฟังเสวนาในกลุ่มย่อยตามอัธยาศัย ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนวัดให้เป็นสนามแพร่ธรรม"

แล้วพบกันเร็วๆ นี้